HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
104.
U S N E S E N Í
ze 104. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 12. 9. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

 

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2. Procedurální otázky  
předkládá Ing. Helena Veverková
            2.1 Představení ředitelky „ÚP v Mostě“ a ředitelky „ÚP v Litvínově“
            2.2 Jmenování člena OK pro RLZ
            2.3 Jmenování tajemníka OK pro RLZ
            2.4 Jmenování člena OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů

3.   Hospodaření HSRM k 31. 7. 2011 a návrh na zhodnocování fin. prostředků 
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

4.  Odborná komise pro kulturu  
předkládá Mgr. Liběna Novotná
            4.1 Návrh personálního složení komise
            4.2 Návrh akcí pro podporu z Fondu komise do prosince 2011

5.    Prezentace Czech Coal, a.s. – strategie společnosti
            předkládá Jan Dienstl, zástupce Czech Coal, a.s.

6.    Různé
            6.1 Informace o průběhu II. kola Výzvy Fondu na podporu projektů při HSRM 
            předkládá Ing. Vlastimil Vozka, předseda OK pro hodnocení nabídek
            6.2 Informace ze semináře na téma mimoenergetického využití hnědého uhlí
            předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK  Most

ZÁVĚR

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Veškerá usnesení byla splněna a žádné nezůstává ve sledování.

Usnesení 49/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro    8      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno           

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   

2.1 Představení ředitelky „ÚP v Mostě“ a ředitelky „ÚP v Litvínově“
Vzhledem k organizačním změnám na úřadech práce došlo i ke změnám ve vedení kontaktního pracoviště v Mostě a kontaktního pracoviště v Litvínově. Na jednání byly přítomny obě nové ředitelky Mgr. I. Soukupová a H. Blažková. Informovaly o novém omezení pravomocí úřadu a přislíbily informovat HSRM  počátkem roku 2012 o nové legislativě, která se chystá.
Předsednictvo poděkovalo Ing. O. Malému za dosavadní spolupráci, popřálo mnoho úspěchů v jeho nové pozici vedoucího krajské pobočky a uvítalo jeho setrvání v předsednictví Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM.

Usnesení 50/11: Představení ředitelky „ÚP v Mostě“ a ředitelky „ÚP v Litvínově“
Předsednictvo HSRM
         I. bere na vědomí změnu ve vedení Úřadu práce České republiky – kontaktního pracoviště Most. Novou ředitelkou je Mgr. Ivana Soukupová

            II. bere na vědomí změnu ve vedení Úřadu práce České republiky – kontaktního pracoviště Litvínov. Ředitelkou byla jmenována Hana Blažková.
III. přeje řediteli Ing. O. Malému mnoho úspěchu na nové pracovní pozici
IV. bere na vědomí, že Ing. O. Malý zůstává předsedou Odborné komise pro rozvoj lidských zdrojů při HSRM

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

2.2 Jmenování člena OK pro RLZ
Nová ředitelka Úřadu práce České republiky – kontaktního pracoviště Most přijala návrh na její jmenování členem OK pro RLZ.

Usnesení 51/11: Jmenování člena OK pro RLZ
Předsednictvo HSRM

            jmenuje Mgr. I. Soukupovou členem OK pro RLZ při HSRM

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

2.3 Jmenování tajemníka OK pro RLZ
Jmenována byla tajemnice OK pro RLZ

Usnesení 52/11: Jmenování člena OK pro RLZ
Předsednictvo HSRM

            jmenuje Vítězslavu Dudkovou tajemnicí OK pro RLZ při HSRM

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení    bylo    schváleno         

 

2.4 Jmenování člena OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů
Členové rady byli seznámeni s rezignací Ing. Malého na funkci člena OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů a jmenovali jeho nástupce.

Usnesení 53/11: Jmenování člena OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí rezignaci Ing. O. Malého na funkci člena OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů
II. jmenuje Mgr. I. Soukupovou členem OK pro hodnocení nabídek Fondu pro podporu projektů

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

           

 

K bodu 3.:  Hospodaření HSRM k 31. 7. 2011 a návrh na zhodnocování fin. prostředků 
Ing. Dykas, předseda Finanční komise informoval přítomné o hospodaření HSRM k 31. 7. 2011. Konstatoval, že čerpání odpovídá rozpočtu pro rok 2011.
Finanční komise připravila návrh na zhodnocení finančních prostředků, které má rada na spořicím účtu. Předložen byl přehled několika možných programů. Členové rady vybírali konzervativní program s nejlepším zhodnocením.

Usnesení 54/11: Hospodaření HSRM k 31. 7. 2011 a návrh na zhodnocování fin. prostředků 
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM k 31. 7. 2011
        II. schvaluje na návrh Finanční komise v rámci zhodnocování volných finančních prostředků a diverzifikace rizika alokování částky 2,5 mil. Kč do e Konta Garant u Raiffeisen BANK na 24 měsíců za 2,60% p.a.

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 4.:  Odborná komise pro kulturu  

4.1 Návrh personálního složení komise
Mgr. L. Novotná předložila návrh na personální obsazení Komise pro kulturu a svůj písemný návrh doplnila o člena HSRM Ing. Macka. Ing. Macek návrh přijal. Jelikož tři z navrhovaných osob nejsou členy HSRM, byli schváleni jako externí partneři rady. Mgr. Novotná byla zvolena předsedkyní komise.

Usnesení 55/11: Návrh personálního složení komise

Předsednictvo HSRM

            I. jmenuje členy Komise pro kulturu dle návrhu Mgr. L. Novotné ve složení: Mgr. Liběna Novotná, Jan Pimper, Ivana Bonaventurová, Jitka Klímová, Blanka Brandová a Ing. Petr Macek
            II. schvaluje Ivanu Bonaventurovou (PR servis Městského divadla v Mostě), Jitku Klímovou (grafická designérka, Litvínov ) a Blanku Brandovou (koordinátorka vzdělávacích projektů, Hora sv. Kateřiny) jako externí partnery HSRM       
            III. jmenuje Mgr. L. Novotnou předsedou Komise pro kulturu     

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení    bylo    schváleno         

 

4.2 Návrh akcí pro podporu z Fondu komise do prosince 2011
Mgr. L. Novotná předložila návrh akcí, které by mohla komise podpořit ze svého fondu.   

Usnesení 56/11: Návrh akcí pro podporu z Fondu komise do prosince 2011

Předsednictvo HSRM

            schvaluje předložený návrh akcí do konce roku 2011 určených k podpoře z Fondu Komise pro kulturu (Litvínovská triola – vydání almanachu a výroba CD Muzikál Edward Kelley, DVD Edward Kelley)

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení    bylo    schváleno         

 

 

K bodu 5.:  Prezentace Czech Coal, a.s. – strategie společnosti
Zástupce Czech Coal, a.s. Jan Dienstl představil dlouhodobou strategii společnosti Czech Coal a její záměry. Akcentoval především negativní důsledky, které přináší navrhovaná novela Horního zákona. Dále porovnal situaci v případě prolomení a v případě neprolomení těžebních limitů. Prezentace je k dispozici na webových stránkách HSRM. K tématu proběhla diskuze.

Usnesení 57/11: Prezentace Czech Coal, a.s. – strategie společnosti

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědom informaci o strategii společnosti Czech Coal, kterou předložil její zástupce J. Dienstl
II. bylo seznámeno s dopadem navržené novely Horního zákona a písemnou reakci předsedy vlády RNDr. Nečase na stanovisko HSR-ÚK k novele zákona č. 44/88 Sb.
III. ukládá předsedkyni HSRM projednat tuto problematiku na jednání HSR-ÚK a doporučit HSR-ÚK zaslat urychleně předsedovi vlády reakci na jeho dopis

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení     bylo   schváleno         

 

 

K bodu 6.: Různé

6.1 Informace o průběhu II. kola Výzvy Fondu na podporu projektů při HSRM 
Ing. Vlastimil Vozka, předseda OK pro hodnocení nabídek seznámil přítomné se závěry posledního jednání komise. S doporučením na rozdělení financí pro jednotlivé předložené projekty byli seznámeni členové Předsednictva již v červenci a rozhodli per rollam.

Usnesení 58/11: Informace o průběhu II. kola Výzvy Fondu na podporu projektů při HSRM 

Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí informaci Ing. Vozky k průběhu a výsledkům II. kola Výzvy Fondu na podporu projektů při HSRM 
            II. pověřuje Odbornou komisi pro hodnocení nabídek, aby ve spolupráci se sekretariátem HSRM připravila informaci o realizaci projektů podpořených z Fondu na podporu projektů

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno         

 

6.2 Informace ze semináře na téma mimoenergetického využití hnědého uhlí
Ing. Jung, předseda OHK Most seznámil přítomné se závěry semináře k mimoenergetickému využití uhlí. Konstatoval, že nebyla představena žádná převratná možnost mimoenergetického využití a rovněž sdělil, že současné zásoby nedávají předpoklad pro jiné zpracování. V kanceláři OHK jsou k dispozici materiály k tomuto tématu.

Usnesení 59/11: Informace ze semináře na téma mimoenergetického využití hnědého uhlí

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí ústní informaci Ing. Junga o uskutečněném semináři na téma mimoenergetického využití hnědého uhlí

Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno         

 

 

Jednání ukončila Ing. Veverková.
Následující jednání HSRM se bude konat 10. 10. 2011 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka