HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
103.
U S N E S E N Í
ze 103. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 9. 5. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ
Ing. Helena Veverková, předsedkyně Předsednictva

 

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2.   Procedurální otázky   
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
2.1 Zrušení členství PROFI-RENOVA, s.r.o.
            2.2 Změna zástupce společnosti Česká rafinérská , a.s.

3.   Hospodaření HSRM za 1. čtvrtletí roku 2011  
předkládá Ing. Miroslav Dykas, předseda Finanční komise

4.  Odborné komise a sekce    
            4.1 Jmenování předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
4.2 Doplnění člena Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů HSRM
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
4.3 Informace z jednání Odborné sekce energetika při OHK Most
                        předkládá Ing. Rudolf Jung, předseda OHK Most

5.   Příprava jednání Sněmu HSRM
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

6.   Informace z HSR-ÚK
            předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

7.    Různé
                       
ZÁVĚR

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá (uložení Ing. Veverkové, po prezentaci projektu revitalizace území okolo jezera Most, požádat hejtmanku ÚK o spolupráci při řešení této problematiky a o delegování zástupců kraje do konzultačního týmu)

Úkol trvá v bodě IV. (uložení VV navrhnout Předsednictvu nového předsedu Komise pro oblast cestovního ruchu)
Úkol trvá v bodě V. (uložení VV navrhnout Předsednictvu nového člena Hodnotitelské komise FPP)

 

Usnesení 40/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   

2.1 Zrušení členství PROFI-RENOVA, s.r.o.

 
Usnesení 41/11: Zrušení členství PROFI-RENOVA, s.r.o.
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí zrušení členství společnosti PROFI-RENOVA, s.r.o. a děkuje jejímu zástupci M. Škrábalovi za dosavadní spolupráci

Hlasování:    pro    9       proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno          

 

2.2 Změna zástupce společnosti Česká rafinérská , a.s.

Usnesení 42/11: Změna zástupce společnosti Česká rafinérská , a.s.
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí, že Ing. M. Kornalík již nebude zastupovat společnost Česká rafinérská, a.s. a děkuje mu za dosavadní spolupráci

Hlasování:    pro    9       proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno          

 

           

 

K bodu 3.:  Hospodaření HSRM za 1. čtvrtletí roku 2011  
Ing. Dykas, předseda Finanční komise informoval přítomné o hospodaření HSRM za 1. čtvrtletí roku 2011. Konstatoval, že čerpání rozpočtu odpovídá rozpočtu pro rok 2011. Finanční komise připraví návrh na zhodnocení finančních prostředků, které má rada na spořicím účtu.   

Usnesení 43/11: Hospodaření HSRM za 1. čtvrtletí roku 2011  
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o vývoji hospodaření HSRM za 1. čtvrtletí roku 2011

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

 

K bodu 4.: Odborné komise a sekce    

4.1 Jmenování předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM
Na základě rezignace M. Suchého na funkci předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM, navrhl Výkonný výbor HSRM do této funkce Kateřinu Suchou, ředitelku Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. a starostku obce Skršín.

Usnesení 44/11: Jmenování předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM
Předsednictvo HSRM

            jmenuje Kateřinu Suchou předsedkyní Komise pro oblast cestovního ruchu při HSRM

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

                       

4.2 Doplnění člena Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů HSRM
Na základě rezignace M. Suchého na funkci člena Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů HSRM, navrhl Výkonný výbor HSRM do této funkce Kateřinu Suchou, ředitelku Destinační agentury Krušné hory, o.p.s. a starostku obce Skršín.

Usnesení 45/11: Doplnění člena Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů HSRM
Předsednictvo HSRM

            jmenuje Kateřinu Suchou členkou Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů při HSRM

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

4.3 Informace z jednání Odborné sekce energetika při OHK Most
Ing. Jung informoval přítomné o průběhu a závěrech posledního jednání Odborné sekce energetika při OHK Most, které se uskutečnilo dne 11. 4. 2011 v Chomutově.
OS prezentuje následující závěry:
- OS nadále považuje využití všech tuzemských primárních zdrojů pro energetiku, zejména však hnědého uhlí (i za UEL), za základ zpracování SEK ČR.
- OS považuje neustálé odkládání zpracování SEK, a to i po posledních studiích VŠB a VŠE o teplárenství, za nezodpovědné, ohrožující energetickou bezpečnost státu a ohrožení systému CZT.
- OS považuje avizovaný záměr zrušení UEL výměnou za vypuštění vyvlastňovacích ustanovení z Horního zákona za nezodpovědný „politický výměnný obchod“, který by do budoucna mohl mít nedozírné následky.
- OS považuje další výstavbu jaderné energetiky za oprávněnou součást energetického mixu ČR.
Dále informoval o souvisejících jednáních, zejména o zasedání OS energetika při centrále HK ČR v Praze k problematice teplárenství jako příprava stanoviska HK k problematice teplárenství pro jednání s ministrem Kocourkem.
Ing. Jung vyjádřil znepokojení nad záměrem vypuštění tzv. vyvlastňovacích paragrafů z Horního zákona. Toto by v případě realizace prakticky znemožnilo využití zásob hnědého uhlí za limity, a to včetně těžby dalších vyhrazených nerostů.
Dále informoval o hrozbách v oblasti teplárenství (nedostatek paliva, poplatky, DPH) a hrozícím rozpadu systému Centrální zásobování teplem.

 

Usnesení 46/11: Informace z jednání Odborné sekce energetika při OHK Most
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci předsedy OHK Most Ing. Junga k jednání Odborné sekce energetika při OHK Most

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

 

K bodu 5.:  Příprava jednání Sněmu HSRM
Předsednictvo odsouhlasilo termín a místo konání červnového Sněmu HSRM a dále odsouhlasilo jeho program.

Usnesení 47/11: Příprava jednání Sněmu HSRM

Předsednictvo HSRM

              I. stanovuje termín jednání Sněmu HSRM na 13. 6. 2011 od 11.00 hodin
             II. stanovuje místo konání Sněmu HSRM v zasedací místnosti VÚHÚ, Budovatelů 2532, Most
            III. stanovuje program jednání Sněmu HSRM následovně:
  1. Schválení programu Sněmu
                                 2. Stanovení zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
                                 3. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího jednání Sněmu
4. Informace o činnosti HSRM v roce 2010 a 2011
                                 5. Hospodaření HSRM v roce 2010 a 2011   
                                 6. Schválení Výzvy pro uvolnění dotace z Fondu podpory projektů HSRM pro rok 2011 
                                 7. Informace z HSR-ÚK 
  8. Různé
                8.1 Strategie společnosti Czech Coal, a.s.
                8.2 Odborná komise pro kulturu

Hlasování:    pro  9          proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno         

 

 

K bodu 6.: Informace z HSR-ÚK
Ing. Veverková informovala o průběhu posledního jednání Předsednictva HSR-ÚK a následné oslavě výročí založení HSR-ÚK.
Podrobněji se vyjádřila ke schůzce na Úřadě vlády ČR, která se konala za účasti zástupců HSR-ÚK, hejtmanky ÚK, hejtmana KVK, předsedy HSR Sokolov a Ing. Martina Římana, poradce předsedy vlády. Zástupci HSR-ÚK seznámili přítomné s vyhodnocením GPR za období 2000 až 2010 a informovali, kam má směřovat GPR na roky 2010 až 2015. Ing. Říman sdělil, že vláda vítá každou iniciativu, která pomáhá řešit problémy regionu, ovšem upozornil, že problém spatřuje v dalším uvolňování peněz. Doporučil naši snahu směřovat spíše na vytvoření materiálu, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region, region, který je významný těžbou, silnou energetikou a chemickým průmyslem. JUDR. Falbr požádal zástupce jednotlivých okresních rad, aby ve svých orgánech projednali a navrhli po jednom zástupci do pracovního týmu, který se bude věnovat tématu kompenzací pro region. HSRM odsouhlasila Ing. Veverkovou jako zástupce za HSR okresu Most a předsedkyně požádala Ing. Šulce, aby zastoupil kraj v tomto pracovním týmu. Ing. Šulc nabídku přijal. Na červnovém jednání HSR-ÚK bude pracovní tým sestaven a prodiskutován další postup.
Ing. Veverková dále sdělila, že na jednání HSR-ÚK byl přítomen Ing. Martin Janeček z odboru strategie Ministerstva dopravy, který zastoupil ministra Ing. Víta Bártu, ministr se z jednání omluvil. Proběhla obšírná diskuze na téma Dopravní superstrategie 2011. Zástupci HSR-ÚK sdělili Ing. Janečkovi připomínky k obsahu tohoto materiálu. Kritizována byla strategie i z pohledu jejího zhotovení, nevykazuje prvky strategie (chybí SWOT analýza, cíle apod.). Ing. Šulc přiblížil návrhy na možné řešení infrastruktury. Současné nastavení financování priorit spatřuje jako chybné.
Komentář materiálů přednesl osobně na dnešním jednání HSRM Ing. Šulc.

Usnesení 48/11: Informace z HSR-ÚK
Předsednictvo HSRM

              I. bere na vědomí informace z jednání HSR-ÚK
             II. doporučuje zástupce HSRM Ing. Helenu Veverkovou do pracovního týmu při HSR-ÚK pro přípravu materiálu „Kompenzace regionu“
           
Hlasování:    pro   8        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

Následující jednání HSRM (Sněm) se bude konat dne 27. 6. 2011 v Mostě. Termín byl oproti schválenému harmonogramu pozměněn z důvodu kolize s jiným významným zasedáním v regionu.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka