HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
102.
U S N E S E N Í
ze 102. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 11. 4. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení   
předkládá Bc. Lenka Šifaldová, tajemnice

2.   Procedurální otázky   
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně
2.1 Zrušení členství Ing. J. Hojdara, fyzické osoby
            2.2 Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o. – revokace usnesení
            2.3 Rezignace Miroslava Suchého, předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu

           
3.   Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ
předkládá Ing. Helena Veverková, předsedkyně

4.   Činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří
            předkládá Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ekologického centra

5.    Různé
            5.1 Návrh na založení Kulturní komise při HSRM

ZÁVĚR

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá (uložení Ing. Veverkové, po prezentaci projektu revitalizace území okolo jezera Most, požádat hejtmanku ÚK o spolupráci při řešení této problematiky a o delegování zástupců kraje do konzultačního týmu)

V rámci kontroly plnění usnesení informovala Ing. Malá (Autodrom Most, a.s.), že eviduje připomínky k záměru energetického využívání odpadu – EVO Komořany, který byl představen na březnovém jednání HSRM. Primátor města Most sdělil, že jej připomínky zajímají, jelikož Město žádné nezaregistrovalo. Ing. Karel Hlaváček, manažer projektu přislíbil účast na společném jednání na autodromu.

 

Usnesení 33/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   

2.1 Zrušení členství Ing. J. Hojdara, fyzické osoby

Usnesení 34/11: Zrušení členství Ing. J. Hojdara, fyzické osoby
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí zrušení členství Ing. J. Hojdara, fyzické osoby a děkuje mu za dosavadní spolupráci

Hlasování:    pro    9       proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

2.2 Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o. – revokace usnesení
V souvislosti s posílením ředitelského kolektivu společnosti R-Princip Most, s.r.o. o nového pracovníka Mgr. Martina Kabrnu, požádala tato společnost o obnovení členství v HSRM.

Usnesení 35/11: Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o. – revokace usnesení
Předsednictvo HSRM

            revokuje usnesení Předsednictva č. 17/11 ze dne 14. 2. 2011, které se týkalo zrušení členství společnosti R-Princip Most, s.r.o., tato společnost nadále zůstává členem HSRM a zastupovat ji v HSRM bude Mgr. Martin Kabrna

Hlasování:    pro    9       proti     0          zdržel se  0
Usnesení        schváleno          

 

2.3 Rezignace Miroslava Suchého, předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu
Předsedkyně s velkým politováním sdělila, že kancelář HSRM obdržela rezignaci Miroslava Suchého na veškeré funkce v HSRM.  Důvodem bylo ukončení jeho pracovního poměru na Hipodromu v Mostě, a.s. Předsedkyně vyzvala Výkonný výbor, aby do uvolněných funkcí navrhl nové zástupce.

Usnesení 36/11: Rezignace Miroslava Suchého, předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí rezignaci Miroslava Suchého na funkci předsedy Komise pro oblast cestovního ruchu
II. bere na vědomí rezignaci Miroslava Suchého na členství v Hodnotitelské komisi Fondu podpory projektů HSRM
III. vyjadřuje panu Suchému poděkování za dlouholetou aktivní spolupráci
IV. ukládá Výkonnému výboru navrhnout Předsednictvu nového předsedu Komise pro oblast cestovního ruchu
V. ukládá Výkonnému výboru navrhnout Předsednictvu nového člena Hodnotitelské komise Fondu podpory projektů HSRM

Hlasování:    pro    9       proti   0            zdržel se  0
Usnesení        schváleno          

 

 

K bodu 3.:  Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ
Ing. Veverková seznámila přítomné s průběhem a závěry schůzky na Úřadě vlády ČR, která se konala za účasti zástupců HSR-ÚK, hejtmanky ÚK, hejtmana KVK, předsedy HSR Sokolov a Ing. Martina Římana, poradce předsedy vlády. V úvodu jednání hejtmani informovali o současných problémech jejich regionů a požádali o pomoc při jejich řešení. Dále zástupci HSR-ÚK seznámili přítomné s vyhodnocením GPR za období 2000 až 2010 a informovali, kam má směřovat GPR na roky 2010 až 2015. Ing. Říman sdělil, že vláda vítá každou iniciativu, která pomáhá řešit problémy regionu, ovšem upozornil, že problém spatřuje v dalším uvolňování peněz. Doporučil naši snahu směřovat spíše na vytvoření materiálu, který by vytyčil strategii kompenzací pro náš region, region, který je významný těžbou, silnou energetikou a chemickým průmyslem. Ing. Veverková v této souvislosti požádala Výkonný výbor o návrh priorit, které by bylo možné zahrnout do kompenzací pro region. K projednání této problematiky se sejde mimořádné zasedání Výkonného výboru dne 26. 4. 2011. GPR zůstane i nadále strategickým materiálem rady. Mgr. Vojíř informoval, že Ing. Říman o této schůzce a jeho doporučení již informoval premiéra a MPO má za úkol navrhnout, jak tuto myšlenku zahrnout do celkové filozofie ministerstva. Dále Mgr. Vojíř navrhnul, aby rada usilovala o přijetí vládního usnesení, že myšlenka kompetencí regionu bude stálým pravidlem.

Usnesení 37/11: Informace z jednání na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o průběhu a závěrech jednání zástupců regionu Severozápad na Úřadě vlády ČR ke Globálnímu plánu revitalizace SZČ

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

 

K bodu 4.: Činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ekologického centra představila činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří. Informovala o vývoji této organizace od jejího založení v roce 2000 po současnost. Prezentace, která byla na jednání představena, bude k nahlédnutí na: http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html
Informaci doplnil Ing. Aleš Soukup CSc., který podporoval myšlenku založení tohoto ekologického centra. Činnost hodnotil jako velice aktivní a přínosnou a poděkoval všem dosavadním vedoucím centra za vynikající práci.
Ing. Veverková nabídla Ing. Vágnerové, aby předložila žádost o finanční příspěvek na aktivity centra v rámci červnové Výzvy Fondu podpory projektů při HSRM.

Usnesení 38/11: Činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří v období od jeho založení po současnost

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

 

 

K bodu 5.:  Různé

5.1 Návrh na založení Kulturní komise při HSRM
Ing. Veverková předložila návrh na vytvoření Komise pro kulturu při HSRM. Informovala, že tento návrh předjednala s Mgr. Liběnou Novotnou a požádala ji o přípravu návrhu činnosti komise. Předsedkyně vyzvala členy HSRM k zasílání případných námětů na činnost komise, tyto návrhy je možné zasílat na sekretariát HSRM, následně budou předány ke zpracování Mgr. Novotné. 
Komise by měla spravovat Fond pro podporu mladých umělců regionu a Mgr. Novotná byla rovněž požádána o přípravu návrhu pravidel pro čerpání z tohoto fondu.

Usnesení 39/11: Návrh na založení Kulturní komise při HSRM

Předsednictvo HSRM

              rozhodlo o zřízení Komise pro kulturu při HSRM

Hlasování:    pro   9        proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno         

 

Následující jednání HSRM se bude konat dne 9. 5. 2011 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka