HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
101.
U S N E S E N Í
ze 101. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 14. 3. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Rudolf Jung

 

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení   

2.   Procedurální otázky   
2.1 Přijetí nového člena obec Obrnice  
            2.2 Změna zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. v HSRM

3.   Průběžné informace o činnosti organizací, kterých je HSRM spoluzakladatelem
      3.1 Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.  
3.2 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

4.    Prezentace  EVO – Energetické využití odpadu
           
5.    Různé
5.1 Informace z jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
5.2 Informace z jednání Sněmu Hospodářské a sociální rady Sokolovska
5.3 Globální plán revitalizace SZČ - aktualizace

ZÁVĚR

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

Úkol trvá (uložení Ing. Veverkové, po prezentaci projektu revitalizace území okolo jezera Most, požádat hejtmanku ÚK o spolupráci při řešení této problematiky a o delegování zástupců kraje do konzultačního týmu)

V rámci kontroly plnění usnesení informoval Ing. Štýs, DrSc. o projednání návrhu smlouvy s UJEP k Metodice revitalizace krajiny. Metodika i smlouva byla projednána s odborníky i autory a na základě připomínek byla smlouva i metodika upravena. Ing. Štýs, DrSc. doporučil Předsednictvu podepsat smlouvu s UJEP.

Usnesení 23/11: Návrh smlouvy s UJEP k Metodice revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří

Předsednictvo HSRM

odsouhlasilo smlouvu s UJEP o uplatnění certifikované metodiky Revitalizace krajiny v postižených regionech Podkrušnohoří

Hlasování:    pro     9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

Usnesení 24/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Procedurální otázky   

2.1 Přijetí nového člena Obec Obrnice  

 
Usnesení 25/11: Přijetí nového člena Obec Obrnice  
Předsednictvo HSRM

            přijímá obec Obrnice za člena HSRM, obec bude zastupovat Drahomíra Miklošová, starostka
             
Hlasování:    pro  9         proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

2.2 Změna zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. v HSRM

Usnesení 26/11: Změna zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. v HSRM
Předsednictvo HSRM

            I. bere na vědomí změnu zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. v HSRM, nově bude tuto společnost zastupovat Bc. Marcel Dlask, ředitel společnosti      
            II. děkuje Ing. Milanovi Dundrovi za dosavadní aktivní spolupráci

Hlasování:    pro  9         proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 3.:  Průběžné informace o činnosti organizací, kterých je HSRM spoluzakladatelem
     
3.1 Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.  
Ředitelka Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.  Kateřina Suchá informovala přítomné o aktuální situaci realizace stavby agentury na Klínech. V současné době je výstavba zastavena, jelikož Unipetrol RPA vydal k výstavbě nesouhlasné stanovisko, a to i přesto, že provedená studie rizik vyhodnotilo riziko jako nízké. Území, kde se má stavba realizovat spadá do ochranného pásma kolem ethylenovodu. Zástupci agentury vyzvali ředitele Unipetrolu RPA p. Paździora o stanovení podmínek, za kterých by byla realizace možná, následovalo provedení monitoringu společností Unipetrol RPA a opět vydání zamítavého stanoviska, konkrétní výsledky monitoringu nejsou zástupcům agentury známy. V této věci svolává hejtmanka ÚK jednání za účasti zástupců Destinační agentury, obce Klíny a Unipetrolu RPA.
Miroslav Suchý, předseda Odborné komise pro cestovní ruch při HSRM dále informoval, že původní životnost ethylenovodu je podle informací, kterých se mu dostalo pouze do roku 2005 a ochranné pásmo je na území celých Klínů, tedy by se týkalo všech zde již realizovaných staveb. Dále navrhl, aby v této problematice zástupci Litvínova podpořili iniciativu starosty Klínů Bc. Matouška v projednání skutečného stavu věci.
Předsedkyně Ing. Veverková vyslovila agentuře podporu a přislíbila svou účast na plánovaném jednání, pokud bude ze strany hejtmanky zájem.

Usnesení 27/11: Destinační agentura Krušné hory, o.p.s.  
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o činnosti Destinační agentury Krušné hory, o.p.s.  
             
Hlasování:    pro    9       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 3.2 Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
Zástupce Podkrušnohorského technického muzea Z. Jakš informoval o aktuální situaci kolem projektů týkajících se rekonstrukce těžební věže, bývalé kantýny a budovy se štolou. Jako problém uvedl stále nevyřešené vlastnictví pozemků, které Czech Coal přislíbil převést. Vyřešené vlastnictví pozemků je důležité při podávání žádosti o finanční podporu.

Usnesení 28/11: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí informaci o činnosti Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s.        
             
Hlasování:    pro    9       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 4.: Prezentace  EVO – Energetické využití odpadu
Zástupci United Energy, a.s. Ing. Petr Jeník, předseda představenstva a Ing. Karel Hlaváček, manažer projektu prezentovali záměr energetického využívání odpadu – EVO Komořany. Cílem projektu je snižování podílu ukládaného komunálního odpadu na skládky Ústeckého kraje a využití energetického potenciálu odpadní suroviny, tím zajištění úspory klasických zdrojů energie. Přitom významné snižování podílu skládkování je závazným úkolem ČR v rámci členských závazků v EU. Nezanedbatelná je i podpora regionu cestou vytvoření nových pracovních míst. Součástí prezentace byla informace o současném stavu projektu i harmonogram pro další období. K dispozici byla i informace k technologii a fakta o energetickém využívání odpadu. Podrobná prezentace bude zveřejněna na webových stránkách HSRM http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html.
V diskuzi k prezentaci zazněla podpůrná stanoviska k záměru.

Usnesení 29/11: Prezentace  EVO – Energetické využití odpadu
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí prezentaci United Energy, a.s. týkající se energetického využití odpadu             
             
Hlasování:    pro    9       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 5.:  Různé

5.1 Informace z jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
Na jednání Předsednictva byl přítomen předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr a přednesl informace z posledního zasedání Předsednictva HSR-ÚK. Předsednictvo zvolilo místopředsedu HSR-ÚK Ing. Jiřího Astera, který zastupuje HSR okresu Děčín. Dále informoval o probíhající aktualizaci smlouvy o vzájemné spolupráci s Ústeckým krajem, podkladem pro zhotovení smlouvy byly priority předložené jednotlivými okresními radami. Přítomným sdělil, že na dubnové zasedání Předsednictva HSR-ÚK bude pozván ministr dopravy JUDr. Bárta, a to na základě doporučení od HSRM. Dále informoval o plánovaném jednání zástupců HSR-ÚK s Ing. Martinem Římanem, poradcem předsedy Vlády ČR ve věci aktualizace Globálního plánu revitalizace. V závěru svého příspěvku informoval o situaci v Evropském parlamentu. HSRM označil jako stálý vzor pro práci ostatních rad.

Usnesení 30/11: Informace z jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí informaci z jednání Předsednictva HSR-ÚK
                                   
Hlasování:    pro     9      proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

5.2 Informace z jednání Sněmu Hospodářské a sociální rady Sokolovska
Ing. Veverková informovala o průběhu jednání Sněmu HSR Sokolovska, které se uskutečnilo dne 26. 1. 2011. Hlavním bodem jednání byla volba předsedy Předsednictva, kterým byl zvolen Ing. Orálek

Usnesení 31/11: Informace z jednání Sněmu Hospodářské a sociální rady Sokolovska

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí informaci z jednání Sněmu HSR Sokolovska
                                   
Hlasování:    pro    9       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

5.3 Globální plán revitalizace SZČ - aktualizace
Předsedkyně požádala přítomné, aby nahlédly do Globálního plánu revitalizace SZČ pro roky 2010-2015 a zaslali na radu případné připomínky k materiálu a aktuální informace ke stavu realizace uvedených projektů. Aktualizovaný materiál bude předložen v závěru měsíce března Ing. Římanovi, poradcovi předsedy Vlády ČR. Globální plán revitalizace je uveřejněn na webové stránce http://www.hsr-uk.cz/hsr-uk/gpr.html.

Usnesení 32/11: Globální plán revitalizace SZČ - aktualizace

Předsednictvo HSRM

              žádá zástupce jednotlivých okresních rad, aby oslovili své členy k aktualizaci plnění úkolů za rok 2010 zapracovaných v GPR pro rok 2010-2015 v termínu k 21. 3. 2011
           
Hlasování:    pro    9       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

5.4 Změna Horního zákona
V bodě Různé dále vystoupil Ing. Rudolf Jung, předseda OHK  Most. Informoval o tom, že vláda zadala další dvě studie k využití hnědého uhlí v teplárenství, které opět prokazují nezbytnost využití zásob hnědého uhlí. Uvítal, že MPO vychází z tohoto stanoviska akademiků a uznalo, že je třeba problematiku těžebních limitů řešit, což vzhledem k platnosti koaliční dohody je zatím problém. Zmínil také, že ministrem průmyslu avizovaná jakási kompenzační změna Horního zákona týkající se vypuštění ustanovení o vyvlastňování pozemků, jako poslední instanci při projednávání dohod s vlastníky nemovitostí, je zásadní a v případě přijetí to prakticky znemožňuje těžební postupy, a to nejen v oboru těžby uhlí. Ing. Jung vyslovil nespokojenost s tím, že na jednání již nejsou přítomni zástupci místních politických struktur, kteří by se mohli k problematice vyjádřit a v okruhu své politické působnosti a zodpovědnosti vzít toto nebezpečí na vědomí. Spolu s Ing. Veverkovou požádal o spolupráci jediného přítomného poslance pana Josefa Tancoše. Pan poslanec přislíbil podporu a sdělil, že žádal, aby zasedání Hospodářského výboru se uskutečnilo v Mostě a předpokládá, že by se mohlo zrealizovat v období kolem letních prázdnin. Sdělil, že předseda výboru M. Urban vyslovil zájem o řešení situace v našem regionu.

5.5 Ekoaudit
Ing. Veverková informovala, že dne 2. 3. 2011 bylo usnesením vlády č. 151 uloženo MŽP, aby do 31. 12. 2012 byla zajištěna aktualizace všech norem a směrnic z oblasti životního prostředí. Jedná se zejména o zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a dále zákonů 100/2001, 25/2008, 477/2001, 185/2001 86/2002, 254/2001 a 167/2008.

 

Následující jednání HSRM se bude konat dne 11. 4. 2010 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Rudolf Jung