HSRM LOGO
Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.
434 37 Most, Budovatelů 2532
100.
U S N E S E N Í
z 100. řádného jednání
předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka, o.s.
dne 14. 2. 2011 od 11:00 hod. v Mostě

Přítomni:                     dle presenční listiny (originál uložen v sekretariátu HSRM)
Ověřovatelé zápisu:     Ing. H. Veverková, Ing. Vlastimil Vozka

 

 

PROGRAM:

ZAHÁJENÍ

1.   Kontrola plnění usnesení   
2.   Prezentace společnosti Czech Coal, a.s.
3.   Prezentace výsledku projektu Cobraman
4.   Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2010  
5.   Procedurální otázky  
            5.1 Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o.
            5.2 Dočasné ukončení členství p. Červenky jako fyzické osoby v HSRM
            5.3 Přijetí nového člena Naděje pro Mostecko
5.4 Změna zástupce Okresní agrární komory Most
6.   Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2011
7.  Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice   
8.    Různé

ZÁVĚR

 

 

 

K bodu 1.: Kontrola plnění usnesení

 Úkol trvá v bodě III. (uložení předsedkyni předložit návrh aktualizovaného GPR k projednání HSR-ÚK a RHSD ČR)

Úkol trvá (uložení Ing. Veverkové, po prezentaci projektu revitalizace území okolo jezera Most, požádat hejtmanku ÚK o spolupráci při řešení této problematiky a o delegování zástupců kraje do konzultačního týmu)

Úkol trvá v bodě II: (uložení OK pro infrastrukturu a živ. prostředí, aby projednala Metodiku revitalizace krajiny a předložila své stanovisko k projednání VV HSRM)

 

Usnesení 13/11: Kontrola plnění usnesení
HSRM provedla kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání a schválila jejich plnění.

Hlasování:    pro     10      proti       0        zdržel se  0
Usnesení   bylo     schváleno          

 

 

K bodu 2.:     Prezentace společnosti Czech Coal, a.s.
Na jednání Předsednictva vystoupil Jan Dienstl, zástupce skupiny Czech Coal Group. Zdůraznil, že Czech Coal chce dále pokračovat v těžební činnosti, více finančně podporovat region, a rozšířit spolupráci s místními firmami. Informoval, že nyní probíhá analýza společnosti, která bude podkladem pro zpracování strategie dalšího postupu. Analýza by měla být hotova v březnu letošního roku. V této době bude moci předložit konkrétnější plány společnosti. Prezentace, která byla na jednání komentována, bude k dispozici na webových stránkách HSRM http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html.
                                  

Usnesení 14/11: Prezentace společnosti Czech Coal, a.s.
Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí prezentaci společnosti Czech Coal, a.s.
             
Hlasování:    pro  10         proti      0         zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 3.:  Prezentace výsledku projektu Cobraman          
Zástupce Statutárního města Most Ing. Karel Bořecký a Ing. František Titl, zástupce společnosti Aquatest představili projekt Cobraman a jeho výsledky. Prezentace, která byla komentována na jednání Předsednictva, je k dispozici na webových stránkách HSRM http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html. Předseda OHK Most Ing. Jung nabídl předání kontaktu pro možnost konzultací problematiky s Německem na základě kooperační dohody. V souvislosti s dotazem Ing. Kornalíka na přístupové cesty dále Ing. Jung Informoval, že Ústecký kraj připravuje koncepci turistické dopravy, kterou by bylo dobré v této souvislosti reflektovat. Zdůraznil, že by bylo vhodné tento projekt označovat a prezentovat jako projet krajský. Ing. Štýs, DrSc. doporučil nepoužívat název Jezero Most, ale Mostecké jezero.

 

Usnesení 15/11: Prezentace výsledku projektu Cobraman

Předsednictvo HSRM

            bere na vědomí prezentaci výsledku projektu Cobraman
           
Hlasování:    pro   10      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno
           

K bodu 4.: Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2010  
Předseda Finanční komise Ing. Dykas informoval Předsednictvo o vývoji hospodaření HSRM za rok 2010. Komise projednala hospodářský výsledek HSRM za období leden až prosinec 2010. HSRM vytvořila v hodnoceném období celkový zisk po zdanění ve výši 820.201,03 Kč. Zpráva Finanční komise a účetní závěrka bude předložena Sněmu HSRM.
Dále sdělil, že komise projednávala možnost další podpory realizace 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka a doporučila Výkonnému výboru HSRM uvolnit v této souvislosti částku 15.000 Kč z rozpočtu HSRM. Výkonný výbor toto doporučení následně podpořil.

Usnesení 16/11: Čerpání rozpočtu HSRM za rok 2010  

Předsednictvo HSRM

            I. doporučuje ke schválení Sněmu HSRM Zprávu Finanční komise za rok 2010 a čerpání rozpočtu HSRM za rok 2010
II. rozhodlo na základě doporučení Výkonného výboru a Finanční komise o uvolnění podpory ve výši 15.000,- Kč pro realizaci 20. sezony Festivalového orchestru Petra Macka

Hlasování:    pro   9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 5.:    Procedurální otázky  

5.1 Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o.

Usnesení 17/11: Členství společnosti R-Princip Most, s.r.o.

Předsednictvo HSRM

bere na vědomí zrušení členství společnosti R - Princip Most, s.r.o. v HSRM a děkuje Ing. Svobodovi, PhD. za dosavadní spolupráci

Hlasování:    pro    9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

5.2 Dočasné ukončení členství p. Červenky jako fyzické osoby v HSRM

Usnesení 18/11: Dočasné ukončení členství p. Červenky jako fyzické osoby v HSRM
Předsednictvo HSRM
bere na vědomí dočasné ukončení členství fyzické osoby p. Červenky v HSRM, který v současné době ve funkce starosty zatupuje město Meziboří

Hlasování:    pro    9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

5.3 Přijetí nového člena Naděje pro Mostecko

Usnesení 19/11: Přijetí nového člena Naděje pro Mostecko
Předsednictvo HSRM
přijímá nového člena HSRM Místní akční skupinu Naděje pro Mostecko, o.s., kterou bude zastupovat Ing. Bořek Valvoda, předseda Představenstva

Hlasování:    pro    9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

5.4 Změna zástupce Okresní agrární komory Most

Usnesení 20/11: Změna zástupce Okresní agrární komory Most
Předsednictvo HSRM
I. bere na vědomí rezignaci pí Holadové na funkci člena Výkonného výboru HSRM a člena Předsednictva HSRM
II. bere na vědomí změnu zástupce Okresní agrární komory Most v HSRM, nově bude komoru zastupovat Ing. Ivo Bednár
III. děkuje pí Holadové za dosavadní aktivní spolupráci
             
Hlasování:    pro    9      proti       0        zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 6.: Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2011
Členové byli Ing. Vozkou, předsedou OK pro hodnocení nabídek informováni o průběhu a závěrech jednání komise, která hodnotila předložené žádosti o poskytnutí dotace z Fondu HSRM.

Usnesení 21/11: Vyhodnocení I. kola Výzvy Fondu HSRM pro rok 2011
Předsednictvo HSRM
I. schvaluje na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč
            II. schvaluje na doporučení OK k hodnocení žádostí o dotaci z Fondu HSRM následující výše dotací pro jednotlivé projekty:

Název projektu

Předkladatel

Žádaná dotace

Poskytnutá dotace

Zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení Korozluky - Sedlec

Obec Korozluky

 

60.000,-

60.000,-

Revitalizace vzrostlé zeleně v zastavěné části města Meziboří

Město Meziboří   

 

80.000,-

70.000,-

Tenisové centrum Most

AUTOMOTOKLUB RPR, o.s. 

 

100.000,-

80.000,-

Nástavba 2 nadzemního podlaží budovy školícího střediska – POLYGON MOST

AUTODROM MOST a.s. 

 

100.000,-

0.00,-

Revitalizace zpevněných ploch a sadových úprav areálu PTM, o.p.s.  Kopisty

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s

 

100.000,-

90.000,-

CELKEM:                                                                                      440.000,-               300.000,- Kč

Hlasování:    pro   8       proti               zdržel se 
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

 

K bodu 7.: Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice   
Zástupce společnosti Project Solutions, s.r.o. Dr. Tomáš Hájek prezentoval přítomným prvky studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice. Na webových stránkách HSRM naleznete prezentaci, která byla na jednání představena http://www.hsr-uk.cz/hsr_most.html. Tato prezentace bude předložena rovněž na jednání HSR-ÚK a zástupci  HSRM a HSR-ÚK se dále usnesou na formě podpory tohoto projektu.
Dr. Hájek dále vyslovil zájem o členství v HSRM, který předloží na některém z následujících jednání rady.

Usnesení 22/11: Prezentace projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice   

Předsednictvo HSRM

              bere na vědomí prezentaci projektu a prvků studie „Obnovení poutní cesty klášter Osek – poutní místo Mariánské Radčice“

Hlasování:    pro     7      proti    0           zdržel se  0
Usnesení        schváleno           neschváleno

 

K bodu 8.: Různé

8.1 Příspěvek Ing. Šulce, poslance
Ing. Šulc poblahopřál HSRM k jejímu stému zasedání a poděkoval Ing. Veverkové za aktivní činnost.
Dále předložil stanovisko k materiálu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“. Znění tohoto stanoviska je přílohou zápisu.

 

Následující jednání HSRM se bude konat dne 14. 3. 2010 v Mostě.

 
Zapsala:         Bc. Lenka Šifaldová
Ověřili:            Ing. Helena Veverková, Ing. Vlastimil Vozka