Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

10.

Usnesení

z 10. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 14.02.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č.10/2000: Program 10. řádného jednání 

P - HSRM schválilo navrženou změnu v předloženém programu jednání a zrušilo bod 2) – procedurální otázky, předřadilo bod 4) financování zdravotnictví a jeho další vývoj bodu 3) a do bodu 8) – různé zařadilo informaci o abilympiádě a informace o jednání se starosty chomutovského okresu.

Usnesení č. 11/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.103/99  Správní komise FFP: splněno

a)       smlouvy byly předloženy předkladatelům projektů 24.ledna s tím, že tito předloží smlouvu o zřízení účtu u ČSOB,a.s. Most a kalkulaci projektu.

Požadované dokumenty předložily 3 subjekty – Energie,o.p.s., VÚHU,a.s., ProMost, a.s. , k popisu je připraveno 5 smluv.

Subjekty, které budou vypisovat výběrová řízení na projektovou dokumentaci, nám toto daly na naši žádost písemně na vědomí a smlouva bude předložena k podpisu až po ukončení řízení a vyhlášení vítěze soutěže, neboť cena je jednou ze zadávacích podmínek soutěže,

b)      pro řešení území Mníšek je připraveno jednání se senátorem na 15.ledna,

podklady k tomuto jednání připraví Ing. Rotyka, který řeší toto území od počátku,

c)       v druhé polovině března se uskuteční seminář pro členy HSRM a členy odborných komisí HSRM, případně další zájemce, který ve spolupráci se sekretariátem HSRM připravuje Referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Mostě.

Předmětem semináře bude seznámit se schváleným rozvojem okresu, s již připravenými projekty a plány a se zamýšlenými záměry.

Důvodem semináře je skutečnost, že mnozí členové rady i komisí mají velmi povrchní nebo žádnou povědomost o rozvoji okresu, tyto informace budou velmi důležité jak při hodnocení v dalších výzvách FFP, tak především v samotné práci odborných komisí.

·        usn. č.104/99 Výběrová komise MPO:

informace o plnění usnesení je přeloženo do příštího jednání z důvodů nepřítomnosti Ing. Hojdara

·        usn. č. 03/2000: Financování zdravotnictví a jeho další vývoj : splněno

P – HSRM projednalo přednesenou informaci, žádá ředitele nemocnice Ing. Švece a ředitele VZP pana Kasala o pravidelné předkládání informací a ukládá předsedovi komise pro lidské zdroje, aby se komise touto problematikou systematicky zabývala a závěry předložila do červnového jednání rady .

·        usn. č. 04/2000: Globální plán revitalizace – verze předkládaná do jednání vlády: splněno

·        usn. č. 05/2000: Ekologické centrum Most: splněno

P – HSRM vyslechla informaci Zbyňka Smrčky, ředitele České rafinérské, a.s. o průběhu přípravy realizace projektu ECM, tento projekt podporuje jako společensky potřebný a připomíná svým členům doporučení z minulého jednání rady o urychlené dohodě na financování provozních nákladů ECM tak, aby bylo slavnostně otevřeno k 01.04.2000.

·        usn. č. 06/2000: informace o HC Chemopetrol Litvínov: splněno

P – HSRM vyslechla informaci ve věci HC Chemopetrol a ukládá JUDr. Falbrovi a Ing. Slabému, starostovi města Litvínov pokračovat v jednání s velkými regionálními společnostmi o podpoře pro HC Chemopetrol Litvínov.

·        usn. č. 07/2000: informace o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru: splněno

·        usn. č. 09/2000: Jednání se starosty měst Chomutovska

informace o plnění usnesení je přeloženo do příštího jednání z důvodů nepřítomnosti Ing. Hojdara

z 10. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 14.02.2000 v Mostě

Usnesení č. 12/2000: Globální plán revitalizace – verze předkládaná do jednání vlády

P- HSRM se podrobně seznámilo s průběhem projednávání GPR ve vládě dne 02.02.2000 a:

a)       vzalo na vědomí usnesení vlády ČR ze dne 2. února 2000 č. 122 ke Globálnímu plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech,

b)      vyslovuje poděkování Prof. Jaromíru Císařovi, ministrovi pro místní rozvoj,

c)       navrhuje zmocněncem vlády pro koordinaci činností spojených s realizací Globálního plánu Ing. Helenu Veverkovou, vedoucí řešitelského týmu,

d)      ukládá JUDr. Richardu Falbrovi usilovat o to, aby vládní zmocněnec jmenovaný do konce února 2000 byl zařazen do působnosti prvního místopředsedy vlády ČR,

e)      ukládá JUDr. Falbrovi do konce února projednat s ministrem dopravy a spojů podání infrastrukturních projektů podle GPR resp. dle usnesení č.122 ze dne 02.02.2000, a to:

ea) do 31.03.2000 v rámci programu PHARE - CBC,

eb) v rámci programu ISPA ( např. obchvat Chomutova silnice I/7 ),

f)         ukládá odborné komisi pro zemědělství a rozvoj venkova dopracovat spolu se zástupci Mze a HSRS " prioritu zemědělství " a tuto předložit do 15.03.2000 Ing. Veverkové.

Usnesení č. 13/2000: zapracování návrhů do zákoníku práce

P- HSRM se seznámilo s problematikou zaměstnávání absolventů, kterou předložil Mgr. Weiss a žádá přednostu a ředitelku úřadu práce, aby tuto informaci zpracovali jako připomínku a ukládá JUDr. Falbrovi toto předložit do jednání o zákoníku práce ve sněmovně.

Usnesení č. 14/2000: informace o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru

P – HSRM projednalo přednesenou informaci o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru, tuto bere na vědomí a ukládá Ing. Jiřímu Šulcovi a Petru Červenkovi v ŘMV hájit zájmy regionu a vzájemně informovat jednotlivé výbory.

Usnesení č. 15/2000: problematika náhradního plnění v případě nedodržení zaměstnávání povinného podílu pracovníku se ZPS a přehled statistických údajů za leden

P – HSRM projednalo přednesené písemné informace JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky Úřadu práce v Mostě a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 16/2000: informace o činnosti K-centra

P – HSRM projednalo přednesenou informaci pana Šlapky, ředitele K- centra v Mostě, Ing. Jiřího Raina, předsedy správní rady a Mgr. Pavla Weisse, přednosty Okresního úřadu v Mostě a ukládá komisi lidských zdrojů přizvat do jednání komise ředitele K- centra,Ing. Raina a Mgr. Weisse s cílem stanovit budoucí pravidla hospodaření a jeho vykazování a do příštího jednání rady předložit návrhy řešení.

Usnesení č. 17/2000: "zelená linka" Telecomu

P – HSRM s potěšením vyslechlo informaci zástupce Českého telecomu Kamila Čermáka o zřízení „zelené linky“ pro Úřad práce v Mostě s číslem 0800 130 257. P – HSRM ukládá výkonné tajemnici projednat se zástupci Českého telecomu zřízení „ zelené linky“ pro K-centrum v Mostě a Ekologické centrum Most, která slouží jako nezisková a veřejně prospěšná centra okresu.

Usnesení č. 18/2000: dvoudenní mezinárodní konference o zaměstnanosti

P – HSRM  projednalo předložený návrh na uspořádání mezinárodní konference o zaměstnanosti a:

a)       souhlasí s konáním dvoudenní mezinárodní konference o zaměstnanosti,

b)      ukládá výkonné tajemnici a komisi lidských zdrojů předložit do příštího jednání konkrétní návrh.

Usnesení č. 19/2000: plenární zasedání HSRM

P – HSRM projednalo předložený návrh na uspořádání plenárního zasedání HSRM a určuje termín

konání plenárního zasedání HSRM na 13.03.2000 v 10,00 hod. ve zasedací místnosti VÚHU,a.s.

Usnesení č. 20/2000: termín příštího jednání P - HSRM

Po dohodě zúčastněných se bude 11.jednání předsednictva předcházet plenárnímu zasedání HSRM a bude se konat 13.03.2000 ve 09,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 15.02.2000

Zpracovala: Ing. Jitka Hurábová