Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

9.

Usnesení

z 9. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 17.01.2000 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 01/2000: Program 9. řádného jednání 

P - HSRM schválilo navrženou změnu v předloženém programu jednání a zrušilo bod 2) – procedurální otázky, předřadilo bod 4) financování zdravotnictví a jeho další vývoj bodu 3) a do bodu 8) – různé zařadilo informaci o abilympiádě a informace o jednání se starosty chomutovského okresu.

Usnesení č. 02/2000: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.98/99 b) rozpor v konečném znění GPR: splněno

·        usn.č.99/99 Důl Kohinoor:  splněno

P – HSRM vyslechlo informaci Ing. Antonína Koláčka, výkonného ředitele MUS,a.s. o jednáních a uskutečňovaných závěrech – na základě dohody s ministry Grégrem a Špidlou byla vytvořena dceřiná společnost, jsou připraveny a MPO předloženy tři varianty prodlouženého útlumu dolu – a tytobere na vědomí.

·        usn.č.102/99  Fond podpory projektů : splněno

·        usn.č.103/99  Správní komise FFP: 

P – HSRM projednalo předloženou zprávu a vzalo na vědomí:

a)       všechny projekty byly uloženy do banky projektů, v současné době hledáme možnosti zařazení těchto projektů do programů vypsaných jednotlivými ministerstvy,

b)      návrh smlouvy je v současné době v připomínkovém řízení,

c)       smlouvy musí být podepsány do 31.01.2000.

·        usn. č.104/99 Výběrová komise MPO: splněno

P – HSRM vzalo na vědomí

a)       informace o jednáních JUDr. Falbra v této věci a ukládá JUDr. Falbrovi opět projednat tuto záležitost s ministrem Grégrem po schválení státního rozpočtu,

b)      informaci Ing. Josefa Hojdara o jednáních poslaneckého klubu ČSSD a požadavku na ministra Grégra, aby předložil klubu v co nejkratší době návrhy na řešení této problematiky.

·        usn. č.106/99 Revitalizační společnost Severozápad,a.s.: splněno

·        usn. č.107/99 Podpora převodu pro město Lom: splněno

Usnesení č. 03/2000: Financování zdravotnictví a jeho další vývoj

a)       P – HSRM vzalo na vědomí omluvu Ing. Jiřiny Musílkové, ředitelky VZP z důvodu její náhlé nemoci.

b)      HSRM se seznámila s kritickým stavem ve financování zdravotní péče v okrese Most a reálnou hrozbou jejího zhoršování. Ohrožena je kvalita a rozsah poskytování zdravotní péče v NsP Most, která je nejen druhým největším poskytovatelem lůžkové péče v severočeském kraji, ale současně jedním z největších zaměstnavatelů v okrese Most.

P – HSRM se po jednání usneslo takto:

ba) ustavuje komisi ve složení: Mgr. Pavel Weiss, přednosta okresního úřadu

Ing. Jiří Švec, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Mostě

Ing. Alena Lancová, ekonomický náměstek ředitele NsP Most

MUDr. Jiří Pešek, okresní zdravotní rada a primář ARO NsP Most

JUDr. Richard Falbr, senátor za Mostecko a předseda HSRM

bb) pověřuje předsedu HSRM sjednáním schůzky s ředitelkou VZP Ing. Jiřinou Musílkovou s cílem projednat opatření : 1) zastavení zpožďování plateb,

 2) zařazení NsP Most do systému DRG pro rok 2000.

( Pozn. informace k tomuto bodu předložili Mgr. Pavel Wiess, přednosta OÚ, Václav Kasal, ředitel okresní pobočky VZP, Ing. Jiří Švec, ředitel NsP v Most, Mudr. Jiřina Frydrychová, zástupkyně soukromých lékařů na Mostecku a MUDr. Jiří Pešek, okresní zdravotní rada.)

z 8. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 17.01.2000 v Mostě

Usnesení č. 04/2000: Globální plán revitalizace – verze předkládaná do jednání vlády

a)       P – HSRM projednalo informaci Ing. Heleny Veverkové, vedoucí zpracovatelského týmu, o dopracování GPR a navržených změnách. P – HSRM na základě odůvodnění schvaluje předložený dopracovaný GPR a souhlasí s jeho předložením vládě,

b)      P – HSRM projednalo informaci JUDr. Richarda Falbra o průběhu a závěrech jednání dne 10.01.2000, kterého se vedle výkonného výboru HSRM a zástupce výkonného výboru HSRS Ing. Štrůdla, Ing. Veverkové, Mgr.Weisse, pana Tlapáka účastnili za MMR náměstek ministra Ing. Kubka, Ing. Folprecht a Dr. Ráb a přednosta Okresního úřadu v Lounech Mgr. Kopic. Předmětem jednání bylo podrobné odůvodnění předkládaného materiálu do vlády, pozornost byla především věnována oblasti dopravy, otázce vojenského letiště v Žatci, vládnímu zmocněnci a návrhu na jmenování Ing. Heleny Veverkové vládním zmocněncem pro region Severozápad, ve všech bodech došlo ke shodě,

c)       P – HSRM bylo seznámeno se zápisem HSRS ze dne 03.01.2000 a vzalo na vědomí návrh Hospodářské a sociální rady Sokolovska na jmenování Ing. Heleny Veverkové , vedoucí zpracovatelského a řešitelského týmu GPR , vládním zmocněncem,

d)      P – HSRM vzalo na vědomí usnesení Výboru poslaneckého klubu ČSSD ze dne 11.01.2000.

Usnesení č. 05/2000: Ekologické centrum Most

P – HSRM vyslechla informaci Zbyňka Smrčky, ředitele České rafinérské, a.s. o pokračující práci na projektu ECM a

a)       doporučuje urychleně dohodnout financování provozních nákladů ECM tak, aby bylo slavnostně otevřeno k 01.04.2000,

b)      ukládá Ing. Veverkové a řediteli Smrčkovi projednat s Ing. Bocianem, ředitelem sekretariátu ŘMV, možnosti financování ECM s prostředků PHARE.

Usnesení č. 06/2000: informace o HC Chemopetrol Litvínov

P – HSRM vyslechla informaci Ing. Nováka, tiskového mluvčího Chemopetrolu,a.s. a Ing. Přibyla, předsedy představenstva HC Chemopetrol, a.s. o nutnosti rozšířit zdroje financování pro hokejový klub,a ztotožňuje s názorem na zachování extraligového hokejového klubu v regionu a ukládá JUDr. Falbrovi a Ing. Slabému, starostovi města Litvínov zahájit jednání s velkými regionálními společnostmi – např. ČEZ,a.s., Severočeská energetika,a.s., Severočeská plynárenská, a.s., SčVaK,a.s., Severočeská vodárenská,a.s., apod.- o podpoře pro HC Chemopetrol Litvínov.

Usnesení č. 07/2000: informace o činnosti Řídícího a monitorovacího výboru

1. P – HSRM projednalo písemný materiál z jednání ŘMV dne 17.12.1999 a po diskusi konstatuje, že:

a)       GPR ve svém úvodu jasně deklaruje, že cit. " GPR vychází z řady dílčích materiálů a analýz strategického dokumentu ROP zpracovaných jak při tvorbě regionální politiky budoucích VÚSC, tak i při tvorbě strategického dokumentu ROP - region Severozápad. Jedná se především o pilotní ROP "Region NUTS II Severozápad " ČR - závěrečná zpráva,… ",

b)       s GPR byli zástupci RŘMV podrobně seznámeni, a přesto RŘMV vůbec nebere na vědomí zpracovaný a předložený GPR a podle usn. 5/4 z 17.12.1999 výbor zamítl variantu předložení revitalizačního projektu a ani ji nenavrhl jako variantu náhradní,

c)       zástupci RŘMV a RRA jsou pravidelně zváni na jednání HSRM a jsou jim předkládány a s nimi konzultovány ( např. příprava Výzvy FFP) veškeré výstupy, kdežto RŘMV vůbec HSRM neinformuje o své činnosti a o průběhu a závěrech svých jednání. Zápis z 5. jednání poskytl HSRM starosta Mostu Ing. Šulc,

d)       podle dopisu premiérovi ze dne 21.12.1999 je zřejmé, že RŘMV chce postupovat jako jediný představitel a zástupce regionu Severozápad bez jakékoli spolupráce nebo součinnosti s již efektivně fungujícími subjekty HSRM a HSRS, které mají mandát zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců a samosprávy a úzce spolupracují s orgány státní správy,

e)       je zarážející, že do 4 okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti plyne stejné množství finančních prostředků z PHARE jako do okresu Karlovy Vary.

2. P - HSRM ukládá tajemnici HSRM přizvat do dalšího jednání HSRM předsedu RŘMV Ing. Turka.

3. P - HSRM ukládá tajemnici HSRM projednat s ředitelem sekretariátu možnosti předložení projektů z banky projektů HSRM řídícímu výboru.

Usnesení č. 08/2000: Abilympiáda 2000

P - HSRM bylo informováno o jednání se zástupci o.p.s. Tylia pořadatele Abilympiády 2000 a :

a)       doporučuje všem podnikům a organizacím poskytnout podporu této akci,

b)      pověřuje MUDr. Jana Rokytu, člena komise LZ, projednat možnosti presentace Mostecka na této akci,

c)       souhlasí s vysláním zástupců HSRM JUDr. Jany Šmejcové a MUDr. Jana Rokyty na konferenci pořádanou v rámci Abilympiády 2000.

Usnesení č. 09/2000: Jednání se starosty měst Chomutovska

P - HSRM bylo informováno o jednání starosty města Most Ing. Šulce se starosty měst chomutovského okresu a toto bere na vědomí a žádá své členy i stálé hosty, aby do příštího zasedání zvážili možnosti dalšího rozvoje a vývoje činnosti HSR:

a) založení HSR v jednotlivých okresech a jejich zastřešení regionální HSR

b) založení jediné regionální HSR

( Pozn. Do jednání HSRM je pravidelně zván jako host zástupce teplického okresu starosta Bíliny Ing. Duda, který se zúčastňuje všech jednání, a zástupce chomutovského okresu starosta Chomutova pan Novák, který se bohužel mimo jediného zasedání jednání nezúčastňuje.)

Usnesení č. 10/2000: 10. jednání HSRM

Po dohodě zúčastněných se bude 10.jednání HSRM konat 14.02.2000 v 9,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 17.01.2000

zapsala : Ing. Jitka Hurábová