Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

8.

Usnesení

z 8. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 13.12.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil předseda HSRM JUDr. Richard Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 96/99: Program 8. řádného jednání 

P - HSRM schválilo navrženou změnu v předloženém programu jednání a zařadilo do bodu 6) - různé zařazení příspěvku starosty města Lomu.

Usnesení č. 97/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.66/99 b) silnice Most- Litvínov, Litvínov - Mníšek:  splněno

·        usn.č.90/99 Fond podpory projektů: splněno

·        usn.č.92/99  Revitalizační společnost Severozápad, a.s. : splněno

·        usn.č.93/99  Důl Kohinoor: splněno

Usnesení č. 98/99: Jednání s náměstkem ministra dopravy a spojů Vránou

P - HSRM poté, co se seznámilo s výsledky jednání s náměstkem ministra dopravy a spojů Vránou

a)       vyslovuje hrubý nesouhlas se závěry jednání, region nemůže být do roku 2005 bez odpovídajícího silničního spojení,

b)      konstatuje, že MDaS nevzneslo konkrétní připomínky k předloženému GPR, a ukládá Ing. Veverkové, aby rozpor zapracovala do konečného znění Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí Severozápad,

c)       podporuje vytvoření fondu dopravy za předpokladu, že prostředky z fondu budou využity na financování silnic a dálnic do strategických regionů a ne k jiným účelům,

d)      požaduje, a by vláda dala garance na rozvoj silniční dopravy.

Usnesení č. 99/99: Důl Kohinoor

P - HSRM projednalo informaci JUDr.Richarda Falbra, Ing. Juřiny a ředitele Měkoty:

a)       P - HSRM považuje dohodu účastníků jednání na MPO ČR ze dne 07.12.1999 o řešení následků krize vzniklé na Dole Kohinoor společnosti MUS,a.s. za východisko, které není ideální, ale je reálnější než podnikatelský záměr SHD - PEEL, s.r.o, který se zástupcům odborů Dolu Kohinoor na jednání nepodařilo obhájit. P - HSRM předpokládá, že zástupci vlády podepsaní pod dohodou ze dne 07.12.1999 dodrží své závazky,

b)      P - HSRM připomíná, že v rámci Globálního plánu revitalizace - pánevní oblasti předložila návrh opatření " Restrukturalizace hnědouhelného hornictví : Zpracovat koncepci restrukturalizace hnědouhelného hornictví v kontextu vládního rozhodnutí o dostavbě JETE a prognózu sociálních dopadů na postižené regiony.", který nebyl podle Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu GPR předloženého do jednání rozšířeného předsednictva RHSD příslušnými ministerstvy ( MPO, MPSV ) připomínkován ani rozporován,

c)       P - HSRM nesouhlasí s navrženou koncepcí energetické politiky tak, jak má být předložena vládě, neboť je postavena na chybných výchozích předpokladech. Tyto chybné výchozí předpoklady budou vyvolávat nepřiměřené sociální naděje pracujících v našem regionu a v budoucnu budou způsobovat sociální napětí. Předkládaná energetická politika neřeší perspektivu regionu v období minimálně 10 až 15 let tak, aby vláda mohla účinně reagovat na sociální a hospodářské dopady do severočeského regionu.

Usnesení č. 100/99: Procedurální otázky

a)       P - HSRM projednalo písemnou žádost pana Josefa Houzáka, poslance PČR, o zrušení členství v HSRM a souhlasí se zrušením členství pana Josefa Houzáka v Hospodářské a sociální radě Mostecka ode dne 13.12.1999.

b)      P - HSRM se seznámilo s dopisem pana Josefa Houzáka, poslance PČR, a tento bere na vědomí.

Usnesení č.103/99: Správní komise FFP

P - HSRM ukládá předsedovi rozšířené Správní komisi Ing. Valvodovi do příštího jednání rady připravit návrh:

a)       systematické spolupráce s předkladateli schválených projektů,

b)      návrh smlouvy o řešení projektu,

c)       možných forem spolupráce a pomoci předkladatelům dalších projektů, které byly doporučeny jednotlivými komisemi,

d)      na vypsání druhé výzvy HSRM k podávání žádostí

Usnesení č.104/99: Výběrová komise MPO

P- HSRM ukládá JUDr. Falbrovi, aby projednal do příštího zasedání rady s příslušnými ministry vlády ČR, že HSRM na základě diskuse a po vzájemné dohodě žádá

a)       vládu o změnu pravidel poskytování finančních prostředků na podporu zaměstnanosti severních Čech,

b)      o možnost zařazení zástupce HSRM do komise pro výběr nejvhodnějších projektů z projektů předkládaných, neboť toto může přispět k co nejefektivnějšímu rozdělení, a tím následnému využití, uvolňovaných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 105/99: návrh rozpočtu pro rok 2000

 P - HSRM projednala písemnou zprávu finanční komise, kterou přednesl její předseda Ing. Radek Horčička a:

a)       HSRM na návrh FK souhlasí s použitím úroků z krátkodobého termínového vkladu čl. příspěvku Investenergy SA pouze pro účely Fondu projektů, tedy nikoliv pro krytí běžných výdajů HSRM,

b)      schvaluje očekávanou skutečnost hospodaření HSRM do 31.12.1999 a návrh rozpočtu na rok 2000 ve variantě č. 1 tzn. Výdaje ve výši 514 700,00 Kč,

c)       schvaluje návrh FK o použití přebytku z roku 1999 jako finanční rezervu pro rok 2000. Čerpání této rezervy bude podléhat schválení předsednictva HSRM,

d)      schválila  návrh FK na minimální výši členských příspěvků pro rok 2000 následně:

Soukromá osoba min. 1 500,00Kč max.1 000 000,00Kč

Nezisková org. a obce

 do 10 tis.obyvatel  min. 7 400,00Kč max. 5 000 000,00Kč

 Obce nad 10 tis.obyvatel  min. 14 800,00Kč max. 50 000 000,00Kč

 Podniky do 250 zaměstnanců min. 14 800,00Kč max. 50 000 000,00Kč

 Podniky nad 250 zaměstnanců min. 73 900,00 Kč max.100 000 000,00Kč

 Zahraniční členové  min. 73 900,00Kč max. 100 000 000,00Kč,

e)       schvaluje aktualizovaný finanční řád pro rok 2000,

f)        na základě doporučení FK podmiňuje čerpání prostředků HSRM a jejich komisí schválením objednávky subjektem zajišťujícím vedení účetní evidence,

g)      schválila Pravidla HSRM pro poskytování cestovních náhrad.

Usnesení č. 106/99: Revitalizační společnost Severozápad, a.s.

P - HSRM projednalo ústní informaci Ing. Veverkové, vedoucí pracovního týmu, JUDr. Falbra a JUDr. Vyvadila o jednání s místopředsedou vlády Špidlou na rozšířeném jednání RHSD a tuto bere na vědomí a ukládá Ing. Veverkové zapracovat připomínky vyplývající z tohoto jednání do GPR.

Usnesení č. 107/99: Podpora převodu pro město Lom

P - HSRM projednalo informaci pana Nétka, starosty města Lomu, a podporuje bezúplatný převod majetku zbytkového státního podniku DEHOR na město LOM. Zbytkový státní podnik DEHOR je zahrnut v souladu se schváleným a platným územním plánem města Lomu do přípravy průmyslové zóny, na kterou je již zpracována studie.

P - HSRM ukládá JUDr. Falbrovi, aby tento bezúplatný převod majetku podpořil a projednal s ministrem financí Mertlíkem.

Usnesení č. 108/99: Termín 9. jednání P - HSRM

P - HSRM určuje termín příštího jednání na 17.01.2000 v 9,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s.

V Mostě 15.12.1999

zapsala: Ing. Jitka Hurábová