Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

7.

Usnesení

z 7. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 01.11.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil místopředseda HSRM Ing. Antonín Koláček

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 87/99: Program 7. řádného jednání 

P - HSRM schválilo navrženou změnu v předloženém programu jednání a vypustilo bod 2) - procedurální otázky.

Usnesení č. 88/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.66/99 b) silnice Most- Litvínov, Litvínov - Mníšek:  splněno

P -HSRM vzalo na vědomí informaci o neuskutečnění schůzky u náměstka ministra MDdaS Vrány. Schůzka proběhne v náhradním termínu dne 10.12.1999 v Mostě. Jednání se zúčastní spolu s Mgr. Weissem za HSRM JUDr. Falbr, starostové Mostu a Litvínova, Ing. Hojdar.

·        usn.č.67/99  Informace o přípravě projektu Orbis Pictus: splněno

·        usn.č.80/99 Fond podpory projektů: splněno

·        usn.č.83/99  Revitalizační společnost Severozápad, a.s. : splněno

·        usn.č.84/99  Důl Kohinoor:   splněno

Usnesení č. 89/99: Činnost odborných komisí

a)       P - HSRM projednalo informaci Ing. Syrovátky o činnosti OK zemědělství a rozvoje venkova, tuto bere na vědomí a ukládá garantovi komise Ing. Syrovátkovi předložit do příští rady návrh na předsedu komise.

b)      P- HSRM projednalo informaci Ing. Bobely o činnosti finanční komise a ukládá všem předsedům OK, aby předložili svá stanoviska do finanční komise tak, aby tato mohla předložit konečný návrh rozpočtu pro rok 2000 na prosincovém jednání Rady.

Usnesení č. 90/99: Fond podpory projektů

P - HSRM projednalo předloženou písemnou zprávu a

a)       doplňuje Správní komisi FPP na 11 členů a jmenuje Helenu Přibíkovou, Ing. Jiřího Syrovátku, Ing. Jana Juřinu, Miroslava Tlapáka, Ing. Stanislava Štýse, DrSc., Petra Pudila, Ing. Vladimíra Roučka za členy komise,

b)      schvaluje harmonogram postupu hodnocení projektů předložený SK FPP,

c)       ukládá všem členům komisí podepsat čestné prohlášení o mlčenlivosti o projednávaných projektech

d)      bere na vědomí vzor evidenčního listu k projektům

e)       doporučuje při hodnocení projektů vycházet ze zásad Národního plánu zaměstnanosti

Usnesení č. 91/99: Informace o projektu Orbis Pictus

P - HSRM projednalo informaci Ing. Sobotky, ředitele společnosti o průběhu prací při přípravě projektu kulturně vzdělávacího a zábavního centra Orbis Pictus a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 92/99: Revitalizační společnost Severozápad, a.s.

P - HSRM projednalo písemné materiály předložené Ing. Veverkovou, vedoucí pracovního týmu, do jednání vlády k problematice GPR a založení Revitalizační společnosti Severozápad,a.s. tyto schvaluje a ukládá JUDr. Falbrovi a Ing. Veverkové projednat ustavení RSS, a.s. s místopředsedou vlády Špidlou a zařazení GPR a ustavení RSS,a.s. do jednání vlády v rámci závazku z jednání RHSD v Hrušovanech v červenci t.r..

Usnesení č. 93/99: Důl Kohinoor

P - HSRM projednalo informaci pana Miroslava Tlapáka z jednání k předloženému podnikatelskému záměru na využití Dolu Kohinoor, kterou předložila firma SHD PEEL, s.r.o. a vzalo na vědomí, že pan Tlapák si vyžádal stanoviska těchto úřadů, organizací a komisí: Komise pro energetickou politiku, VÚHU,a.s. Most, OBÚ Most, ÚP Most, MŽP - Oú Chomutov, MUS,a.s. předsedu komise pro lidské zdroje, MPO.

P - HSRM konstatuje, že může pouze doporučit stanoviska na řešení, a proto P - HSRM doporučuje:

a)       aby zpracovatelé operativně reagovali na připomínky uvedené v dopise Ing. Antonína Koláčka,

b)      výkonnému řediteli MUS,a.s. Ing. Antonínu Koláčkovi vyvolat v co nejkratší době s předkladateli pracovní jednání.

Usnesení č. 94/99: Informace o prostředcích o dotace MPO

P - HSRM vzalo na vědomí informaci pana Milana Hanzlíka o výši přidělených finančních prostředků z dotace MPO ( 250 mil.) do okresu Most a žádá Úřad práce v Mostě o informaci, kolik pracovních míst bylo vytvořeno v regionu Severozápad na základě čerpání této dotace.

Usnesení č. 95/99: Termín 8. jednání P - HSRM

P - HSRM určuje termín příštího jednání na 13.12.1999 v 9,00 hod. v Okresním muzeu v Mostě.

V Mostě 01.11.1999

zapsala: Ing. Jitka Hurábová