Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

6.

Usnesení

z 6. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 04.10.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Usnesení č. 76/99: Program 6. řádného jednání 

P - HSRM schválilo změnu v předloženém programu jednání.

Usnesení č. 77/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.64/99 Fond podpory projektů: splněno

výzvy byly zveřejněny v tisku, formuláře jsou vydávány na vyžádání kanceláři HSRM i senátora.

·        usn.č.65/99  Pracovní schůzka předsedů odborných komisí : splněno

schůzka se konala 17.09.1999 v 9,00 hod. na VÚHU

·        usn.č.66/99 b) silnice Most- Litvínov, Litvínov - Mníšek:  splněno

schůzka se koná na MDaS u náměstka Vrány

P -HSRM ukládá dopravní komisi, aby připravila a předala podkladové materiály pro jednání.

Jednání se zúčastní za HSRM JUDr. Falbr, starostové Mostu a Litvínova, Ing. Hojdar

·        usn.č.67/99  Informace o přípravě projektu Orbis Pictus: splněno

P -HSRM ukládá JUDr. Falbrovi dohodnout schůzku s ministrem financí Mertlíkem.

·        usn.č.69/99  Revitalizační společnost Severozápad, a.s. : splněno

·        usn.č.70/99  Informace k dotaci SFŽP ČR na podporu zaměstnanosti v obcích 4 okresů: splněno

přiložena písemná zpráva.

·        usn.č.71/99  Stanovisko HSRM k užití finančních prostředků za doprivatizaci:

·        usn.č.72/99  Uvolňování horníků z Dolu Kohinoor

jsou samostatným bodem jednání

·        usn.č.73/99  Návrh na umístění středního článku Správy služeb zaměstnanosti: splněno

přiložen dopis ministr vnitra Grulichovi.

·        usn.č.74/99 různé: splněno

Usnesení č. 78/99: Žádosti o přijetí za členy

P - HSRM projednalo předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a

a) souhlasí s přijetím

 BILBO, a.s zastoupená generálním ředitelem Ing. Jiřím Rainem

 ORBIS PICTUS,.s.r.o zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jiřím Rainem

 za členy rady,

b) odložila projednávání přijetí za člena u firmy Julius Bernát, VEB Chomutov a uložila výkonné tajemnici vyžádání dalších informací o firmě.

Usnesení č. 79/99: Činnost odborných komisí

P - HSRM odkládá projednávání činnosti OK zemědělství a rozvoje venkova do jednání příští rady z důvodů nemoci garanta komise Ing. Syrovátky.

Usnesení č. 80/99: Fond podpory projektů

a) P - HSRM projednala návrhy na členy správní komise Fondu podpory projektů a jmenuje

Ing. Rudolfa Junga, JUDr. Janu Šmejcovou a Ing. Helenu Veverkovou za členy správní komise.

b) P - HSRM ukládá

·        Ing. Valvodovi, předsedovi správní komise FPP, připravit a předat návrhy hodnocení projektů sekretariátu HSRM

·        Ing. Valvodovi, předsedovi správní komise FPP, při přípravě návrhů hodnocení vycházet ze zásad Národního plánu zaměstnanosti

·        výkonné tajemnici rozeslat návrhy hodnocení projektů členům předsednictva a předsedům komisí 

·        členům předsednictva a předsedům komisí do deseti dnů od odeslání materiálů předat připomínky k hodnocení projektů.

Usnesení č. 81/99: Informace o činnosti Českomoravského podnikatelského fondu

P - HSRM projednalo informaci Ing. Jana Vrátníka, ředitele CVP o činnosti fondu, tuto bere na vědomí a žádá ho tímto o dodání písemné presentace. 

Usnesení č. 82/99: Informace z jednání na MPO dne 01.10.99

P - HSRM projednalo informaci JUDr. Richarda Falbra, Ing. Antonína Koláčka, Miroslava Tlapáka a JUDr. Jany Šmejcové o průběhu a závěrech jednání na MPO dne 01.10.1999 a

a)        vyslovuje nespokojenost s výsledky jednání na MPO dne 01.10.1999,

b)        upozorňuje vládu ČR, že region Severozápad se dostává do vážné sociálněekonomické krize, která je způsobena zejména rychlým útlumem hnědouhelného hornictví,

c)        ostře se ohrazuje proti přístupu elektrárenské společnosti ČEZ, která opakovaně poskytuje nepravdivé a nepřesné údaje o výhledu spotřeby elektrické energie a hnědého uhlí a svým chováním na trhu destabilizuje celé odvětví, přestože je společnost většinově vlastněna státem,

d)        žádá o neprodlené projednání krizové sociálně ekonomické situace regionu Severozápad s místopředsedou vlády Špidlou do konce října 1999.

Usnesení č. 83/99: Revitalizační společnost Severozápad, a.s.

P - HSRM projednalo informaci Ing. Veverkové, vedoucí pracovního týmu, o přípravě realizace studie proveditelnosti Revitalizační společnosti Severozápad,a.s. a ukládá

a)       JUDr. Falbrovi projednat ustavení RSS, a.s. s místopředsedou vlády Špidlou a zařazení GPR a ustavení RSS,a.s. do jednání vlády,

b)      Ing. Veverkové vyjasnit technické kroky k ustavení RSS, a.s,

c)       JUDr. Falbrovi písemně poděkovat ministru pro místní rozvoj za průběžnou pomoc při plnění závěrů z jednání RHSD v Hrušovanech.

Usnesení č. 84/99: Důl Kohinoor

P - HSRM projednalo informaci Vladimíra Perlíka, předsedy odborové organizace Dolu Kohinoor, o průběhu a závěrech jednání ve věci uzavření dolu na jednání na MPO dne 01.10.1999 a informaci o vypracování 1. verze podnikatelského záměru pro záchranu dolu. P - HSRM

a)       s porozuměním a pochopením reaguje na snahu odborářů z Dolu Kohinoor na zachování pracovních míst,

b)      vyslechlo stanovisko Ing. Antonína Koláčka, výkonného ředitele MUS,a.s., který slíbil zajistit ve společnosti odbornou pomoc a příznivé stanovisko v případě, že projekt nebude ztrátový,

c)       jmenuje do čela komise, která posoudí realizovatelnost projektu za HSRM, pana Miroslava Tlapáka s tím, že výběr členů komise provede p. Tlapák sám a využije přitom i členy energetické komise,

d)      vyzývá v této souvislosti vládu ČR, aby podpořila spotřebu hnědého uhlí v odvětvích obrany, školství, zdravotnictví, vnitra.

Usnesení č. 85/99: Informace o přípravě průmyslové zóny Most

P - HSRM projednalo písemnou informaci Ing. Šulce o přípravě průmyslové zóny Most a tuto bere na vědomí.

Usnesení č. 86/99: Termín 8. jednání P - HSRM

P - HSRM určuje termín příštího na 01.11.1999 v 9,00 hod. ve VÚHU.

V Mostě 04.10.1999

zapsala: Ing. Jitka Hurábová