Hospodářská a sociální rada Mostecka 

434 37 Most, Budovatelů 2830 

5.

Usnesení

z 5. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 07.09.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Hosté: Ing. Čestmír Duda, starosta Bíliny, Ing. Manfred Hellmich, RRA

Komise: Ing. Jan Juřina

Usnesení č. 60/99: Program 5. řádného jednání 

P - HSRM schválilo změnu v předloženém programu jednání.

Usnesení č. 61/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.50/99 b) OK pro správu fondu podpory projektů:  splněno

·        usn.č.58/99  Globální plán revitalizace - pánevní oblasti: úkol stále trvá

Usnesení č. 62/99: Žádosti o přijetí za členy

P - HSRM projednalo předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a souhlasí s přijetím

INVESTENERGY SA, zastoupené panem Jirim Divisem

Integrovaná střední škola technická Velebudice, zastoupená ředitelem Ing. Josefem Švecem

Rekultivační výstavba Most, a.s., zastoupená ředitelem Ing. Vladimírem Bartošem, CSc.

Tiskárna Bárta, zastoupená ředitelem Ing. Janem Třešňákem

za členy rady.

Usnesení č. 63/99: Činnost odborných komisí

P - HSRM projednalo zprávu garantů OK lidských zdrojů, finanční komise a OK pro správu fondu projektů, tyto bere na vědomí a

a)       připomíná všem členům P- HSRM, předsedům komisí a výkonné tajemnici závazný postup při předkládání projektů a souhlasí s tím, že všechny projekty budou posuzovány vedle příslušné OK vždy též v OK lidských zdrojů,

b)      schvaluje, že příspěvek člena rady nebude věcný nebo bártrový a příspěvek je nevratný,

Usnesení č. 64/99: Fond podpory projektů

 P - HSRM projednalo zprávu Petra Pudila, garanta OK pro správu projektů a

a)       schvaluje Podmínky zadávání a vyhodnocování projektů dotovaných z Fondu podpory projektů HSRM,

b)      vyhlašuje dnem 15.09.1999 1. kolo Výzvy k předkládání návrhů na rozvojové projekty

c)       schvaluje maximální částku uvolněnou na realizaci schválených projektů splňujících Výzvu ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy dva miliony korun českých),

d)      schvaluje maximální výši dotace na jeden projekt v částce 250.000,- Kč ( slovy dvěstě padesát tisíc korun českých),

e)      schvaluje minimální výši spoluúčasti žadatele v částce 10% žádané dotace,

f)         souhlasí s konečným termínem předkládání návrhů na rozvojové projekty dne 30.10.1999.

Usnesení č. 65/99: Pracovní schůzka předsedů odborných komisí

 P - HSRM ukládá garantovi OK lidských zdrojů panu Miroslavu Tlapákovi svolat do 10-ti dnů pracovní schůzku předsedů OK, jejímž programem mimo jiné bude

a)       jednotná metodika činnosti OK včetně návrhu rozpočtu ( Z: Ing. Juřina )

b)      návrh postupu při hodnocení předkládaných projektů, studií a návrhů ( Z: Ing. Valvoda)

Usnesení č. 66/99: Informace k programu PHARE CBC 99

P - HSRM projednalo ústní zprávu Ing. Jiřího Šulce o činnosti Euroregionu Krušnohoří a projektech PHARE CBC a

a)       považuje přístup ředitelství SaD ke stavbě silnice Most - Litvínov - Mníšek za skandální a trvá nadále na prioritě vybudování čtyřproudé silnice Most - Litvínov v návaznosti na silnici Litvínov - Mníšek

b)      žádá ministra dopravy, aby okamžitě urychlil práce na projektové dokumentaci až po stavební povolení při stavbě silnice Most - Litvínov, Litvínov - Mníšek a zařazení této stavby do rozpočtové kapitoly ministerstva dopravy ( Z: JUDr. Falbr, Ing. Hojdar, Mgr. Vojíř)

Usnesení č. 67/99: Informace o přípravě projektu Orbis Pictus

P - HSRM bere na vědomí informaci o vývoji na projektu Orbis Pictus a o účinné finanční pomoci České rafinérské projektu Orbis Pictus, pověřuje JUDr. Falbra efektivní pomocí a žádá Ing. Raina a Ing. Sobotku o urychlené poskytnutí písemných podkladů a požadavků k JUDr. Falbovi a ministru Špidlovi.

Usnesení č. 68/99: Informace z jednání mimořádného plenárního zasedání RHSD ČR z 23.07.99

P - HSRM bere na vědomí

a)       informaci o průběhu a závěrech jednání "velké tripartity" v Hrušovanech

b)      informaci ředitele Smrčky z České rafinérské,a.s. o zahájení projektu BIOLIHU

c)       bere na vědomí, že do současné doby žádný ministr nereagoval na písemné podněty Ing. Šulce, přestože byly na doporučení ministra Špidly schváleny P- HSRM.

Usnesení č. 69/99: Informace o průběhu prací na zajišťování studie proveditelnosti SRA

P - HSRM projednalo ústní zprávu Ing. Heleny Veverkové, vedoucí řešitelského týmu, o postupu prací na zajišťování studie proveditelnosti SRA a

a)       souhlasí se změnou názvu ze Severočeská revitalizační agentura na Revitalizační společnost Severozápad (RSS),

b)      souhlasí s návrhem, aby RSS byla založena státem jako akciová společnost s možností finančního vstupu i jiným subjektům,

c)       pověřuje Ing. Helenu Veverkovou vedením veškerých jednání potřebných k založení RSS.

Usnesení č. 70/99: Informace k dotaci SFŽP ČR na podporu zaměstnanosti v obcích 4 okresů

P - HSRM projednalo ústní zprávu Milana Hanzlíka, zástupce ředitelky ÚP Most, o dotaci SFŽP ČR na podporu zaměstnanosti v obcích 4 okresů, tuto bere vědomí a žádá zástupce ÚP o podání dalších informací o průběhu akce na příštím jednání.

Usnesení č. 71/99: Stanovisko HSRM k užití finančních prostředků za doprivatizaci MUS,a.s.

P - HSRM projednalo informaci JUDr. Richarda Falbra a trvá na tom:

a)       aby finanční prostředky za doprivatizaci MUS,a.s. byly použity ke zvýšení zaměstnanosti v okrese Most,

b)      že v podnicích se státní účastí zaměstnávajících více než 600 lidí musí být doprivatizace řešena s odborovým svazem.

Usnesení č. 72/99: Uvolňování horníků z Dolu Kohinor

 P - HSRM vyslechla informaci zástupců HSRM Falbra a Tlapáka o jednání s ministrem Špidlou, při které bylo ministrem přislíbeno jednání všech tří uhelných společností ( MUS, SD,SU) s ČEZ a MPO za účasti zástupce HSRM.

P - HSRM :

a)       jmenuje pro výše jmenovaná jednání pana Miroslava Tlapáka zástupcem HSRM,

b)      žádá, aby při výše jmenovaném jednání bylo cílem projednání problematiky Dolu Kohinor a budoucnosti hnědouhelného hornictví na severu Čech,

c)       souhlasí - s ohledem na restrukturalizaci hnědouhelného hornictví- s ustavením pracovní skupiny HSRM a ukládá Ing. Antonínu Koláčkovi předložit do příštího jednání návrh složení komise a určení jejích cílů.

Usnesení č. 73/99: Návrh na umístění středního článku Správy služeb zaměstnanosti

P - HSRM projednalo přednesený návrh, který je v souladu s navrženými opatřeními v GPR, s návrhem souhlasí a ukládá předsedovi HSRM JUDr. Falbrovi připravit a vést ve věci umístění středního článku Správy služeb zaměstnanosti v rámci VÚSC do Mostu účinná jednání.

Usnesení č. 74/99: různé

a)       P - HSRM bylo informováno o založení Hospodářské a sociální rady Sokolovska ( HSRS) a tuto bere na vědomí,

b)      P - HSRM ukládá panu Miroslavu Tlapákovi připravit k příštímu jednání prohlášení HSRS a dokument podepsaný ministry Luxem a Kúhnlem z roku 1997,

c)       P - HSRM ukládá Ing. Jiřímu Šulcovi připravit k příštímu jednání stanovisko k připravovanému zákonu o daních a jeho důsledcích pro rozvoj měst a obcí.

Usnesení č. 75/99: Příští jednání P - HSRM

 6. řádné jednání P - HSRM se uskuteční v pondělí 04.10.1999 v 9,00 hod. ve velké zasedací místnosti VÚHU,a.s. ( budova A, 4. patro).

Předložené materiály do 5. řádného jednání P - HSRM:

·        Záznam z mimořádné Plenární schůze RHSD ze dne 23.07.1999

·        Závěr jednání mimořádného plenárního zasedání RHSD ze dne 23.07.1999

·        Seznam členů HSRM

·        Česká rafinérská v regionu Most

·        Žádost o přijetí za člena INVESTENERGY SA

·        Statut, jednací řád a zápis OK cestovního ruchu

·        Zápis OK infrastruktury a životního prostředí

·        Zápis OK lidských zdrojů

·        Zápis č.1 a č.2 finanční komise

·        Podmínky zadávání a vyhodnocování projektů dotovaných z Fondu podpory projektů

·        Usnesení z mimořádného jednání P- HSRM ze dne 12.07.1999

V Mostě 07.09.1999, zapsala:  Ing. Jitka Hurábová