Hospodářská a sociální rada Mostecka Kancelář senátora

434 37 Most, Budovatelů 2830 Richarda Falbra

4.

Usnesení

z 4. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 25.06.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Hosté: Vlastimil Novák, starosta Chomutova

Usnesení č. 47/99: Program 4.řádného jednání 

P - HSRM schválilo změnu v předloženém programu jednání.

Usnesení č. 48/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.25/99  návrh rozpočtu:  splněno

P - HSRM projednalo návrh Ing. Kulihy, garanta finanční komise, a jmenuje předsedou finanční komise Ing. Radka Horčičku a schvaluje členy finanční komise Ing. Vasila Bobelu a Blanku Hofmanovou.

·        usn.č.28/99  Průběh realizace přípravy "Průmyslová zóna Most":  splněno

P -HSMR projednalo ústní informaci Ing. Šulce o průběhu realizace přípravy průmyslové zóny a výběru vhodné lokality " Vtelenské sady" a tyto vzala na vědomí.

·        usn.č.31/99 Jednací řád HSRM:  splněno

P-HSRM projednalo předložený jednací řád HSRM a tento schvaluje.

·        usn.č.45/99 Program zaměstnanosti firmy Schoeller Litvínov:   splněno

Usnesení č. 49/99: Žádosti o přijetí za členy

P - HSRM projednalo předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a souhlasí s přijetím

Vratislava Krupky , Litvínovská 219, Lom u Mostu

SETA group,a.s., Ke Střelnici 167, Litvínov, zastoupená Ladislavem Mandíkem, předsedou představenstva

za členy rady.

Usnesení č. 50/99: Odborná komise pro správu fondu podpory projektů

P - HSRM projednalo předloženou zprávu o ustavení Odborné komise pro správu fondu podpory projektů a

a)       schvaluje její ustavení, hlavní cíle a garanta komise a jmenuje předsedu odborné komise

garant za HSRM:  Petr Pudil

předseda komise:  Ing. Bořek Valvoda

b)      a ukládá garantovi i předsedovi komise připravit zásady činnosti a principy poskytování příspěvků do 31.07.1999 a předložit je členům představenstva k připomínkování.

Usnesení č. 51/99: Organizační

P - HSRM projednalo ústní zprávu a

a)       bere na vědomí přidělení IČO: 69410909 a DIČ: 206 - 69410909

b)      a schvaluje zřízení účtů u ČSOB,a.s. v Mostě

číslo účtu: 15216023/0300

podúčty: běžné 21602000

 21602010 

 dolarový 21602030

Usnesení č. 52/99: Informace o zasedání Předsednictva RHSD

 P- HSRM bylo informováno JUDr.Falbrem o průběhu jednání Předsednictva RHSD v Mostě dne 04.06.1999 a tuto informaci vzalo na vědomí.

Usnesení č. 53/99: Jednání pracovní skupiny pro přípravu RHSD

P - HSRM projednalo informaci o průběhu jednání pracovní skupiny pro přípravu RHSD a tuto vzalo na vědomí.

Usnesení č. 54/99: Globální plán revitalizace region Severozápad

P -HSRM projednalo předložený písemný materiál Globální plán revitalizace - region Severozápad a

a)       jmenuje  Ing. Helenu Veverkovou vedoucí zpracovatelského týmu

b)      ukládá všem členům předsednictva a předsedům odborných komisí dodat písemné připomínky k GPR do 02.07.1999 do kanceláře HSRM

c)       žádá velké podniky k doplnění materiálu

d)      ukládá Ing. Veverkové dopracovat matriál a předložit ho k jednání předsednictvu na mimořádném zasedání 12.07.1999.

Usnesení č. 55/99: Dopis Ing. Šulce premiérovi

P - HSRM projednalo náměty v dopise Ing.Šulce, starosty města Mostu, a plně se staví za jejich realizaci a ukládá JUDr. Falbrovi, předsedovi HSRM, aby v tomto směru informoval premiéra.

Usnesení č. 56/99: Mimořádné jednání Předsednictva HSRM

Mimořádné jednání P - HSRM se koná 12.07.1999 v 9,00 hod. v zasedací místnosti VÚHU,a.s., programem jednání bude dopracovaný GPR.  P - HSRM ukládá tajemnici přizvat do jednání starosty měst Chomutov a Louny a ředitele RRA.

Zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 25.06.1999