Hospodářská a sociální rada Mostecka Kancelář senátora

434 37 Most, Budovatelů 2830 Richarda Falbra

3.

Usnesení

z 3. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 25.05.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Hosté: Ing. Manfred Hellmich, ředitel RRA

 Ing.Robert Sýkora, náměstek ministra průmyslu a obchodu

 Václav Vaněk, výkonný sekretář RHSD

Usnesení č. 33/99: Program 3.řádného jednání 

P - HSRM schválilo změnu v předloženém programu jednání.

Usnesení č. 34/99: Informace o jednání s vládou a ministry - ing. Robert Sýkora

a)       P - HSRM se seznámilo s informacemi o slibu předsedy vlády uvolnit pro Mostecko 100 mil. Kč na řešení zaměstnanosti a odmítá stanovisko úředníků MPO a trvá na tom, aby premiér slib splnil. Těchto 100 mil.Kč doporučuje P - HSRM použít na založení Severočeské revitalizační agentury. Předsednictvo HSRM současně bere na vědomí, že MUS,a.s. přispěje do této agentury částkou 52 mil.Kč.

b)      P - HSRM žádá příslušné orgány , aby v případě, že dojde k odprodeji akcií MUS,a.s., byl výnos použit k rozvoji zaměstnanosti Mostecka.

Usnesení č. 35/99: Kontrola usnesení

P - HSRM provedlo kontrolu usnesení, schválilo jeho znění a vzalo na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.24/99 ustavení odborných komisí:  splněno

·        usn.č. 25/99 návrh rozpočtu bod a) výše členských příspěvků

P - HSRM ukládá finanční komisi dopracovat návrh na určení rozpětí výše členského příspěvku pro jednotlivé skupiny do 26.06.1999.

·        usn.č.28/99 průběh realizace "Průmyslová zóna Most"

projednávání odloženo do příští rady

·        usn.č.31/99 jednací řád HSRM

P - HSRM ukládá členů předsednictva, aby připomínky k předloženému jednacímu řádu předali písemně Ing.Hurábové do 08.06.1999.

·        usn.č.32/99 Důl Kohinoor: splněno

Usnesení č. 36/99: Žádosti o přijetí za členy HSRM

P - HSRM projednalo předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a souhlasí s přijetím

Ing.Bořka Valvody, Pod Špačkárnou 8, Most

Ing. Jana Dobiáše, Prokopova 1009, Most

Týdeníku Homér, zastoupeného Jiřím Holým, šéfredaktorem týdeníku

za členy rady.

Usnesení č. 37/99: Doplnění členů předsednictva

P- HSRM projednalo předložený návrh a schvaluje VÚHU,a.s. Most, zastoupený Ing.Helenou Veverkovou členem předsednictva HSRM.

Usnesení č. 38/99: Spolupráce s tiskem, tiskové výstupy

P- HSRM schvaluje:

a)       jednání předsednictva HSRM jsou veřejná,

b) jednání odborných komisí jsou neveřejná

Usnesení č. 39/99: Organizační

P- HSRM projednalo předloženou písemnou zprávu a schvaluje

a)       kancelář HSRM začne oficiálně fungovat od 01.06.1999 v budově VÚHU,a.s., Budovatelů 2830, Most

b)      personálním obsazení kanceláře:

 výkonný tajemník  Ing.Jitka Hurábová , tel. 620 8695, fax 620 8739

 budova C 101

 asistent tajemníka  Ing. Magdalena Špačková, tel. 620 8675, fax 620 8739

 budova C 101

 administrativní pracovnice Anna Francírková tel. 620 8695, fax 620 8739

budova C 101

 asistent Lucie  Havlínová, tel.a fax 620 6857

 budova Komes-SHD, 11. patro č.dv.11

c) úřední hodiny pro veřejnost:

 kancelář HSRM  pondělí 8 - 12

úterý 9 - 17

středa 8 - 12

čtvrtek 9 - 17

pátek 9 - 12

 kancelář senátora  pondělí 9 - 17

úterý 8 - 12

středa 9 - 17

čtvrtek 8 - 12

pátek 9 - 12

c)       statut HSRM dopracovaný dle připomínek MV ČR

Usnesení č. 4029/99: Zahájení činností odborných komisí

P- HSRM bere na vědomí zahájení činnosti jednotlivých odborných komisí a ukládá předsedům svolat v nejbližší době komise k pracovnímu jednání.

Usnesení č. 41/99: Změna garanta finanční komise

P - HSRM vzalo na vědomí změnu ve vedení Chemopetrolu,a.s.a, schvaluje změnu garanta za HSRM finanční komise a jmenuje Ing.Miroslava Kulihu garantem za HSRM finanční komise.

Usnesení č. 42/99: Strukturální reforma okresu Most

P- HSRM projednalo písemný návrh MUS,a.s. a uklásá členům předsednictva, aby do 28.05.1999 předali své písemné připomínky k materiálu Ing.Hurábové. Připomínky budou zapracovány do pracovního materiálu HSRM pro zasedání Předsednictva RHSD, které se uskuteční 04.06.1999 v Mostě.

Usnesení č. 43/99: Zasedání Předsednictva RHSD

P - HSRM projednalo přednesenou zprávu o zasedání Předsednictva RHSD v Mostě dne 04.06.1999 a

a)       pověřuje zastupováním HSRM tyto své členy: Ing.Helenu Veverkovou, Ing. Antonína Koláčka

b)      bere na vědomí účast JUDr. Jany Šmejcové, ředitelky ÚP v Mostě, pana Miroslava Tlapáka, předsedy SčSOO a Ing. Jiřího Šulce, starosty města Mostu,

c)       ukládá členům předsednictva HSRM a předsedům odborných komisí, aby do 21.06.1999 předložili konkrétní programy pro jednání RHSD.

Usnesení č. 44/99: Návrh Strategické skupiny

P - HSRM projednala návrh Strategické skupiny na postupnou integraci s HSRM přednášenou Ing.Šulcem a tuto bere na vědomí..

Usnesení č. 45/99: Program zaměstnanosti firmy Schoeller Litvínov

P - HSRM vzala na vědomí záměry firmy Schoeller Litvínov v programu zaměstnanosti a doporučuje Ing. Koudelkové, ředitelce firmy, předložit podrobnější písemné informace Ing.Veverkové, předsedkyni OK průmyslu a podnikání a Ing.Juřinovi, předsedovi OK pro lidské zdroje.

Usnesení č. 46/99: Výstava Proměny měsíční krajiny

P - HSRM převzala záštitu nad výstavou Proměny měsíční krajiny Ing. Stanislava Štýse,DrSc., která bude mít vernisáž 03.06.1999 v Chemnitz.

Zapsala: Ing.Jitka Hurábová

V Mostě 25.05.1999