Hospodářská a sociální rada Mostecka Kancelář senátora

434 37 Most, Budovatelů 2830 Richarda Falbra

2.

Usnesení

z 2. řádného jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 27.04.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Hosté: Ing. Manfred Hellmich, ředitel RRA

 PhDr. Vlastimil Doležal, RRA

 Ing. Eva Šmejkalová, II. zástupce starosty města Mostu

 Ing. Jiří Rain, podnikatel

Usnesení č. 22/99: Program 1.řádného jednání HSRM

HSRM schválila bez připomínek změnu v předloženém programu jednání, a to rozšíření o bod Informace o programu zaměstnanosti "Kotle VARIMATIK".

Usnesení č. 23/99: Kontrola usnesení z 1.řádného jednání předsednictva HSRM dne 31.03.1999

HSRM provedla kontrolu usnesení, schválila jeho znění a vzala na vědomí jeho plnění.

·        usn.č.13/99, č.14/99 Rychlostní komunikace: splněno

·        usn.č.16/99 c) dopis MPO:  splněno

byl předložena odpověď náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Ing. Vlasákové

·         usn.č.17/99 Průmyslová zóna Most:

je součástí bodu 5) - průmyslová zóna

informaci o průběhu a realizaci projektu předloží JUDr. Hana Jeníčková, místostarostka města Mostu

·         usn.č.18/99  Nové projekty: splněno

je součástí bodu 4) programu jednání -

·         usn.č.19/99  Procedurální otázky

zástupci právnických osob předloží pověření o zastupování Ing. Hurábové nejpozději 25.05.1999

·        usn.č.20/99 Návštěva ministra Císaře:

z důvodů jednání vlády se neuskuteční

Usnesení č. 24/99: Ustavení odborných komisí a pracovních skupin

HSRM projednala předloženou zprávu o ustavení odborných skupina pracovních komisí a

a)       souhlasí s rozčleněním do šesti tématických skupin, a to takto:

·        Průmysl, podnikání a cestovní ruch

·        Zemědělství a rozvoj venkova

·        Lidské zdroje

·        Infrastruktura a životní prostředí ( v souladu s prioritami Pilotního regionálního operačního programu NUTS II Severozápad )

·        Finanční komise 

·        Komise pro energetickou politiku.

b)      schvaluje ustavení, hlavní cíle a garanty odborných komisí a jmenuje předsedy odborných komisí, a to takto:

průmysl, podnikání, cestovní ruch

·        Odborná komise pro průmysl a podnikání

garant za HSRM: Ing. Jiří Šulc

předseda komise: Ing. Helena Veverková

Příprava a hodnocení projektů podpory programů výroby a služeb v závislosti na restrukturalizaci

průmyslu.

·        Odborná komise pro cestovní ruch a image regionu

garant za HSRM: Mgr. Pavel Weiss

předseda komise: Helena Přibíková

Příprava a hodnocení projektů a programů v oblasti cestovního ruchu a využití volného času. Zvolení vhodné strategie pro změnu image Mostecka.

Zemědělství a rozvoj venkova

·        Odborná komise pro zemědělství a rozvoj venkova

garant za HSRM: Ing. Jiří Syrovátka

předseda komise: Ing. Karel Pešta

Příprava a hodnocení programů podporujících trvale udržitelný ekonomický rozvoj ve venkovských oblastech.

Lidské zdroje

·        Odborná komise pro lidské zdroje a sociální podpůrné mechanismy

garant za HSRM: Miroslav Tlapák

předseda komise: Ing. Jan Juřina

Příprava a hodnocení projektů a programů zaměstnanosti a na zvýšení zaměstnatelnosti s ohledem na vyrovnávání tempa ekonomického a sociálního rozvoje.

Infrastruktura a životní prostředí

·        Odborná komise pro infrastrukturu a životní prostředí

garant za HSRM: Ing. Ivan Ottis

předseda komise: Ing. Stanislav Štýs,DrSc.

členové komise: Miroslav Janoušek, Josef Rotyka

Příprava a hodnocení projektů pro posílení dopravních a přepravních sítí v regionu, údržba a rozvoj ekonomické a technické infrastruktury potřebné k životu.

Finanční komise

garant za HSRM: Ing.Štěpán Pecka

Příprava a kontrola rozpočtu a projektového fondu, příprava pravidel pro čerpání z projektového fondu.

Komise pro energetickou politiku

garant za HSRM: JUDr. Richard Falbr

předseda komise: Ing. Vladimír Rouček

Připomínky a návrhy k oficiální energetické politice, návrhy strategie řešení energetické politiky.

c)       ukládá garantům a předsedům předložit do příštího jednání seznam členů komise, informace o přípravných jednáních a určení nosných programů pro rok 1999.

d)      ukládá výkonné tajemnici Ing. Hurábové přizvat do příštího jednání předsedy komisí.

e)      odkládá schválení Odborné komise pro vytvoření integrovaného informačního systému a ukládá výkonné tajemnici Ing. Hurábové dopracovat a předložit zprávu do příštího jednání HSRM.

Usnesení č. 25/99: Návrh rozpočtu HSRM pro rok 1999

HSRM projednala předloženou zprávu a schvaluje

a) výši členských příspěvků, a to:

·        soukromá osoba 1.000,-Kč

·        neziskové org. a obce do 10 tis. obyvatel 5.000,-Kč

·        podniky do 250 zaměstnanců a obce nad 10 tis. obyvatel 10.000,-Kč

·        podniky nad 250 zaměstnanců 50.000,-Kč

b) návrh výdajů pro rok 1999, a to:

·        nájemné ( roční 62.580,-Kč) 41.720,-Kč

·        náklady na osobní dopravu včetně cestovních náhrad 40.000,-Kč

·        reprografické práce ( roční 18.000,-Kč) 12.000,-Kč

·        ekonomické služby ( ročně 24.000,-Kč + 2,000,-Kč 16.000,-Kč + 2.000,- Kč

daňové přiznání)

·        režijní náklady ( spotřební materiál, poštovné, apod.) 6.000,-Kč

 celkem 117.720-Kč

c) zřízení fondu projektů a ukládá panu Petru Pudilovi předložit na příštím jednání podrobnou informaci. 

Usnesení č. 26/99: Program zaměstnanosti "Kotle VARIMATIK"

HSRM projednala předloženou zprávu Ing.Heleny Veverkové o přípravě projektu zaměstnanosti na výrobu automatických teplovodních kotlů Varimatik a vyjadřuje tomuto projektu podporu.

Usnesení č. 27/99: Informace o jednáních s Regionální rozvojovou agenturou

HSRM projednal předloženou zprávu pana Petra Pudila o jednání s RRA a informaci PhDr. Doležala z RRA a tyto bere na vědomí.

Usnesení č. 28/99: Informace o průběhu realizace přípravy projektu "Průmyslová zóna Most"

HSRM projednala ústní zprávu Ing.Evy Šmejkalové, zástupkyně starosty města Mostu, o závěrech Městské rady v Mostě ve věci projektu "Průmyslové zóny Most" a doporučuje městské radě, aby do dalšího jednání městské rady ve věci průmyslové zóny byli přizváni i starostové měst Litvínov a Meziboří.

Usnesení č. 29/99: Jmenování členů předsednictva HSRM

HSRM projednala zprávu pana Petra Pudila a souhlasí:

a)       předsednictvo HSRM bude mít 11 (jedenáct) členů

b)      předsedou předsednictva je jmenován JUDr. Richard Falbr, senátor za Mostecko

c)       se jmenováním zástupců níže jmenovaných společností a organizací do předsednictva HSRM

·        Česká rafinérská,a.s.

·        Chemopetrol,a.s.

·        Mostecká uhelná společnost,a.s.

·        město Most

·        město  Litvínov

·        město Meziboří

·        Okresní hospodářská komora

·        Okresní agrární komora

·        Severočeské sdružení odborových organizací

Usnesení č. 30/99: Žádosti o přijetí za členy HSRM

HSRM projednala předložené žádosti o přijetí za člena HSRM a souhlasí s přijetím Krušnohorských strojíren Komořany,a.s. a Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí,a.s. Most za členy rady.

Usnesení č. 31/99: Jednací řád HSRM

HSRM ukládá výkonné tajemnici Ing. Hurábové připravit návrh jednacího řádu HSRM do příštího zasedání rady.

Usnesení č. 32/99: Důl Kohinoor Mariánské Radčice

HSRM projednala zprávu MUS,a.s. o situaci na Dole Kohinoor v Mariánských Radčicích a

a)       ukládá JUDr. Falbrovi projednat celou záležitost s premiérem vlády ČR

b)      souhlasí se zněním Prohlášení HSRM

Projednávaná témata v rámci diskuse k jednotlivým bodům bez usnesení:

·        absence energetické politiky státu

·        nezodpovědnost státu jako 46% akcionáře MUS,a.s.

·        využití fondu zaměstnanosti

·        snížení daňové výtěžnosti a jeho dopady

·        aktivní politika zaměstnanosti

Zodpovídá: Ing.Jitka Hurábová

V Mostě 27.04.1999

Zápis

z 2. řádného jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 27.04.1999 v Mostě

1) Zahájení:

·        Jednání zahájil senátor Falbr, přivítal členy i hosty dnešního jednání

2) Program jednání:

·        Senátor předložil změny návrhu programu jednání, program byl schválen bez připomínek

3) Kontrola usnesení a zápisu z jednání dne 31.03.1999:

·        Usnesení i zápis byly schváleny s doporučením.

·        Senátor předložil členům rady odpověď náměstkyně ministra Vlasákové na dopis z minulého jednání, všichni přítomní obdrželi kopii.

4) Ustavení odborných komisí a pracovních skupin:

·        Mgr. Weiss informoval radu o tom, že jako přednosta OÚ nemůže být členem předsednictva ani rady, ale protože má zájem podílet se na iniciativách prospěšných okresu, navrhuje tzv. statut stálého hosta a z tohoto postu souhlasí se svým postavením garanta.

·        Mgr.Weiss navrhl za předsedu komise paní Helenu Přibíkovou, vedoucí referátu regionálního rozvoje.

·        Na návrh pana Luboše Měkoty je ustavení odborné komise pro vytvoření Integrovaného informačního systému odsunuta na příští jednání rady, kdy Ing. Veverková přednese podrobnější informaci k cílům a činnosti komise.

·        Komise pro infrastrukturu a životní prostředí musí předložit do příštího jednání návrh na variantu rychlostní komunikace Most - Praha.

·        Finanční komise bude kontrolovat a spravovat fond projektů, ale v žádném případě nebude peníze "shánět".

5) Návrh rozpočtu HSRM pro rok 1999

·        V rámci diskuse doporučila Ing.Šmejkalová, aby byly lépe definovány osoby,organizace nebo obce ve vztahu k členským příspěvkům, její návrhy byly radou přijaty a jsou součástí usnesení.

·        Návrh běžných výdajů do konce roku 1999 byl přijat a odsouhlasen

·        Pan Pudil přednesl návrh na zřízení fondu projektů, do kterého by přispívaly velké podniky a ze kterého by se hradila potřebná projektová dokumentace či posudky. V diskusi bylo doporučeno, aby do příštího jednání pan Pudil připravil podrobnou zprávu o činnosti a fungování Fondu projektů.

6) Program zaměstnanosti "Kotle VARIMATIK"

·        Informaci o programu přednesla Ing. Helena Veverková, ředitelka VÚHU,a.s.

·        Program MUS,a.s a firmy Varimatik Slokov,a.s. je připraven ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě

·        Program připravuje, organizuje a realizuje BIC při VÚHU,a.s.Most

·        Do programu bude zařazeno 56 pracovníků MUS,a.s., na které se vztahuje organizační změna. Výběr provede personální odbor MUS,a.s. ve spolupráci s jednotlivými závody. Vzdělávací projekt je připraven pro jednu skupinu techniků a pět skupin dělnických profesí, teoretická a praktická výuka a odborná praxe bude probíhat podle přesného časového harmonogramu od 03.05. 1999 do 30.09.1999 v závodě v Moravském Písku, Vracově a Hodoníně, v Kopistech a Mostě.

·        O realizaci programu bude rada průběžně informována.

·        Projekt byl předán OK lidských zdrojů, panu M.Tlapákovi

7) Informace o jednáních s Regionální rozvojovou agenturou

·        Informaci o jednáních přednesl pan Pudil jako zástupce akcionáře RRA.

·        Stanovisko RRA přednesl PhDr. Vlastimil Doležal, člen představenstva RRA. Deklaroval zájem o spolupráci s HSRM, dále vysvětlil podrobně činnost agentury a její záměry.

8) Informace o průběhu realizace přípravy projektu "Průmyslová zóna Most"

·        Protože se JUDr.Jeníčková, zástupkyně starosty města Mostu bez omluvy nedostavila, přednesla informaci o realizaci projektu "Průmyslová zóna Most" a závěrech jednání Městské rady v Mostě Ing.Šmejkalová.

·        V reakci na její informace vystoupili starostové Litvínova a Meziboří s tím, že návrhy a dohody o doporučeních na lokality zón byly porušeny, když z doporučení vypadla zóna Louka u Litvínova.

·        Senátor doporučil MR v Mostě, aby dále držela jednotný postup při prosazování společných zájmů okresu a neprosazovala pouze partikulární zájmy.

·        Rada doporučila MR v Mostě, aby přizvala do jednání o zóně také starosty Litvínova a Meziboří.

1.       Procedurální otázky

·        V diskusi bylo doporučeno změnit počet členů předsednictva ze sudých deseti na lichých jedenáct.

·        Zastoupeny musí být všechna tři velká města okresu, strategické podniky , OHK a agrární komora, volné jedenácté místo bude obsazeno později.

·        V diskusi se členové rady shodli, že města by měla být zastoupena starosty, podniky generálními nebo výkonnými řediteli. Statut stálého hosta ponesou zástupci státních orgánů - JUDr. Šmejcová a Mgr. Weiss

·        pan Miroslav Tlapák přednesl žádosti na přijetí za členy HSRM

·        jednací řád - bude předložen do příštího jednání HSRM

2.       Diskuse

·        Zástupci MUS,a.s. přednesli informaci o situaci ve firmě. Do diskuse se zapojili všichni zúčastnění a upozorňovali velice důrazně na dopad zvýšení míry nezaměstnanosti.

·        Mgr. Weiss upozornil na možnost kolapsu kontaktních míst, důvodem je už dnes přetíženost odboru

·        Daňová výtěžnost okresu je vysoká, zvýšením míry nezaměstnanosti se rapidně sníží a budou ohroženy základní funkce v oblasti zdravotnictví, školství, apod.

·        JUDr.Šmejcová opět upozornila na neinformovanost veřejnosti o skutečných finančních částkách vynakládaných na nezaměstnanost, kdy 671 mil. Kč je částka vynakládaná na pasivní politiku zaměstnanosti a pouze 35 mil.Kč je určeno na aktivní politiku zaměstnanosti.

·        Fond zaměstnanosti je využíván na zaměstnanost pouze z jedné třetiny ( cca 5 mld.Kč), kam se přelévají zbývající prostředky z fondu není kompetentními institucemi ČR vysvětleno.

·        V bouřlivé diskusi bylo připraveno prohlášení HSRM k situaci v MUS,a.s.

11. Závěr

·        Senátor poděkoval JUDr. Šmejcové za vytvořené prostředí k jednání rady.

·        Dále poděkoval všem členům rady a pozval je na jednání rady 25.05.1999 do VÚHU,a.s.

Zapsáno 27.04.1999, konec 18.30 hod.

Ing. Jitka Hurábová