logo

Hospodářská a sociální rada Mostecka

434 37 Most, Budovatelů 2830

1.

Usnesení

z 1. řádného jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 31.03.1999 v Mostě

Zasedání zahájil a řídil senátor R. Falbr

Přítomni:  dle přiložené presenční listiny

Hosté: Ing. Stanislav Štýs,DrSc.

Usnesení č. 9/99: Program 1.řádného jednání HSRM

HSRM schválila bez připomínek a doplnění předložený program jednání.

Usnesení č. 10/99: Kontrola zápisu z ustavujícího jednání HSRM ze dne 16.03.1999

HSRM provedla kontrolu zápisu z ustavujícího jednání HSRM ze dne 16.03.1999 a schválila jeho přijetí s doporučením, aby zápis z jednání předsednictva HSRM byl přílohou k Usnesení z jednání předsednictva HSRM.

Usnesení č.11/99: Informace o jednáních senátora Falbra s předsedou vlády a se příslušnými ministry 

HSRM vzala na vědomí dopisy senátora Falbra informující předsedu vlády a příslušné ministry o vzniku a cílech HSRM.

Usnesení č.12/99: Projekt "Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most - Freiberg"

HSRM projednala předloženou ústní zprávu senátora JUDr. Falbra o jednání s ministrem ŽP Kužvartem o stavu projektu "Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most- Freiberg" a bere ji na vědomí.

Usnesení č.13/99: Odborná komise "Silnice"

HSRM souhlasí s návrhem vytvoření odborné komise "Silnice" pod vedením Ing. Stanislava Štýse, DrSc. a ukládá

a)       výkonné tajemnici HSRM Ing. Hurábové projednat a připravit s Ing. Štýsem,DrSc. úkoly a cíle odborné komise a předložit tyto HSRM

 Termín: do 27.04.1999

b)      výkonnému výboru předložit návrh členů odborné komise "Silnice" 

Termín: do 27.04.1999

Usnesení č.14/99: Výstavba rychlostní komunikace Most - Praha

HSRM projednala připomínky jednotlivých členů k výstavbě rychlostní silnice Most - Praha a souhlasí se stanoviskem Ing.Ottise nepřiklánět se k žádné lobbystické skupině, ale prosazovat a trvat na výstavbě takové rychlostní komunikace, která bude jednoznačně splňovat potřeby a požadavky našeho okresu Most.

Usnesení č.15/99: Projekt "Naučný park Orbis Pictus"

HSRM vzala na vědomí ústní zprávu senátora Falbra o přípravných jednáních ve věci "Naučného parku Orbis Pictus".

Usnesení č.16/99: Dotace MPO na vybudování průmyslových zón

HSRM projednala ústní informace a připomínky jednotlivých členů ke kritériím rozdělování 250 mil. státní dotace na vybudování průmyslových zón a

a)       nesouhlasí s rovnostářským rozdělením státních prostředků jednotlivým okresům Severozápadních Čech

b)      doporučuje MPO jako hlavní kritérium pro rozdělení této státní dotace míru nezaměstnanosti v jednotlivých okresech a počet nově vytvořených pracovních míst

c)       ukládá senátoru Falbrovi, aby písemně seznámil ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra se stanoviskem HSRM

 Termín: do 27.04.1999 

Usnesení č.17/99: Projekt "Průmyslová zóna"

Členové HSRM obdrželi od JUDr. Jeníčkové, místostarostky města Mostu, písemnou zprávu "Příprava průmyslové zóny" ze dne 19.03.1999 zpracovanou pracovníky MěÚ v Mostě. HSRM se bude touto problematikou zabývat na příštím jednání.

Usnesení č.18/99: Nové projekty

HSRM se seznámila s předloženými projekty a souhlasí se stanoviskem p. Pudila, aby zpracováním stanovisek k předloženým projektům byla pověřena RRA Most.

Termín: do 27.04.1999

Zajistí: p. Pudil 

Usnesení č.19/99: Procedurální otázky

HSRM projednala organizační a procedurální otázky a žádá zástupce právnických osob o předložení pověření o zastupování v HSRM .

Termín: do 27.04.1999

Usnesení č.20/99: Návštěva ministra pro místní rozvoj Císaře

HSRM projednala zprávu o návštěvě ministra pro místní rozvoj Císaře dne 27.04.1999 v Mostě a ukládá senátoru Falbrovi, aby přizval ministra Císaře do jednání Rady dne 27.04.1999.

Usnesení č.21/99: Termín dalšího řádného jednání HSRM

HSRM souhlasí s termínem příštího jednání dne 27.04.1999 v 15,00 hod. v zasedací místnosti Úřadu práce v Mostě.

Projednávaná témata v rámci diskuse k jednotlivým bodům bez usnesení:

·        dostavba jaderné elektrárny Temelín

·        úloha RRA

·        definování činnosti HSRM

·        zásady hospodaření HSRM

·        projekt výstavby nové hnědouhelné elektrárny kanadských investorů

·        odborné komise

Zapsala: Ing. Jitka Hurábová

V Mostě 31.03.1999

Přílohy:

1.       Zápis z jednání

2.       Presenční listina

3.       Příprava průmyslové zóny Most

4.       Dopis SESO senátoru Falbrovi

5.       Dopis senátora Falbra předsedovi vlády

6.       Dopis senátora Falbra příslušným ministrům

Příloha č.1

Zápis

z 1. řádného jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka

konaného dne 31.03.1999 v Mostě

1)       Zahájení:

·        Jednání zahájil senátor Falbr, přivítal členy i hosty dnešního jednání

2)       Program jednání:

·        Senátor předložil návrh programu jednání s dalšími body jednání, program byl schválen bez připomínek

3)       Kontrola zápisu z jednání dne 16.03.1999:

·          Zápis byl schválen s doporučením, aby byl přílohou usnesení z jednání rady

4)       Informace o probíhajících jednáních:

·        Senátor seznámil ministra ŽP Kužvarta se založením a hlavními prioritami HSRM, především se silnicí Most -Praha, předal mu dokumentaci k projektu silnice R28 pro E55, alternativní návrh dálnici, ministr již byl o projektu informován a přislíbil svou účast na jednání v Mostě

·        P. Tlapák informoval o situaci ve výstavbě silnice na německé straně, kde též proti sobě ostře stojí dvě lobbystické skupiny, nyní zatím vítězí ta "freiberská", dálnice má být dostavěna nejdříve v roce 2010, písemná stanoviska nám předloží

·        Velice podrobně seznámil s oběma variantami silnic radu Ing.Stanislav Štýs, DrSc., souhlasil, že bude předsedou navrhované odborné komise pro "silnici"

·        V dané otázce diskutovali dále Ing. Syrovátka, Ing. Ottis, jehož stanovisko se stalo základem usnesení k dané problematice

·        Členové budoucí komise budou jmenování na příští radě

5)       Projekt "Orbis Pictus"

·        Senátor informoval iniciativách Ing.Marhoula a Ing. Raina v projektu zábavního parku

·        Ve středu 07.04. 99 se k tomu vyjádří oba jmenovaní na schůzce se zástupci okresu

6)       Státní dotace 250 mil. na vybudování průmyslových zón

·        P. Pudil informoval o záměru úředníku MPO o rovnostářském rozdělení dotace do okresů

·        V bouřlivé diskusi se k otázce vyjádřili všichni přítomní

·        Návrh, aby hlavním kritériem pro rozdělení dotace byla míra nezaměstnanosti v okrese ( v %) byl přijat a formulován do usnesení

·        Senátor písemně seznámí ministra Grégra se stanoviskem rady

7)       Energetická politika státu

·        Proběhla diskuse k dostavbě jaderné elektrárny Temelín, rada nepřijala usnesení, neboť daná problematika musí být samostatným a jediným bodem jednání

·        Ing.Štýs informoval o probíhajících jednáních ve věci jaderné a nejaderné cesty

·        Senátor informoval o intervenci kanadských investorů ve věci výstavby nové hnědouhelné elektrárny v Kopistech a požádal o informace v dané problematice

·        V diskusi k tématu vystoupili s konstruktivními názory a věcnými připomínkami p. Pudil, Ing. Syrovátka, Ing. Pecka a Ing. Ottis

·        P. Měkota upozornil na multiplikační efekt nezaměstnanosti v případě otevření Temelína

·        P. Smrčka a Ing. Ottis upozorňovali, že je potřeba mluvit o dostavbě Temelína, ale na základě věcných důkazů pro a proti

8)       Nové projekty:

·        Členům rady byly předloženy 4 projekty:

·        Proběhla diskuse o potřebách a významu RRA, p. Pudil požádá RRA o zpracování stanovisek k předkládaným projektům

·        Je potřeba jasně stanovit postavení RRA k HSRM

9)       Návštěva ministra Císaře v Mostě

·        Senátor informoval o návštěvě ministra v Mostě na pozvání poslance Hojdara

·        Členové požádali senátora o přizvání ministra do jednání rady na 16,00 hodinu

10)   Procedurální otázky:

·        Zástupci právnických osob byli požádání o doložení pověření na zastupování v HSRM do 27.04.1999, není na to jednotná forma, zůstává na vůli právníků firem

·        Proběhla diskuse k vymezení činnosti rady

·        P.Měkota navrhuje, aby toto připravila RRA

·        Hrubý nárys bude předložen 27.04.1999

·        diskuse k hospodaření rady, zatím není jednotný názor, bude připraveno do příštího jednání

·        diskuse nad platem výkonné tajemnice

·        je potřeba běžný rozpočet, ale i projektový fond

11)   Všeobecná diskuse

·        JUDr. Jeníčková předložila zprávu o postupu prací na průmyslové zóně, bez diskuse

·        Ing. Pecka upozornil na zaklínadlo všech dnešních předkladatelů v republice - nezaměstnanost, vyslovil názor, aby naše projekty a činnost měla toto na zřeteli, ale abychom lacině neargumentovali

·        Názor Ing. Pecky podpořili a doplnili Ing. Ottis, Ing. Syrovátka a JUDr. Šmejcová a JUDr. Falbr

·        P. Pudil souhlasil a dodal, že ani MUS,a.s. nemůže být dotační společností optimistických vizí

·        Senátor ujistil členy rady, že předmětem jednání budou vždy programové návrhy, ale podrobnosti budou řešit odborné komise, s jejichž výsledky bude rada seznámena

·        Všichni členové podpořili prohlášení Ing. Ottise- trvejme na potřebách našeho okresu, abychom se nestali pěšáky bojujících skupin

12)   Organizační

·        Do usnesení budou zařazeny přílohy:

1.         zápis z jednání

2.         presenční listina

3.         příprava průmyslové zóny Most

4.         dopis SESO senátoru Falbrovi

5.         dopis senátora Falbra předsedovi vlády

6.         dopis senátora Falbra příslušným ministrům

·        příští zasedání se koná 27.04.1999 v 15,00 hod. v zasedací místnosti Úřadu práce v Mostě

13. Závěr

·        Senátor poděkoval JUDr. Šmejcové za vytvořené prostředí k jednání rady

·        Dále poděkoval všem členům rady a znova je pozval na jednání 27.04.1999

Zapsáno 31.03.1999, konec 17.00 hod.

Ing. Jitka Hurábová