HSR ÚSTECKÉHO KRAJE HSR Chomutovska HSR Lounska HSR Mostecka HSR Teplicka HSR Ústecka HSR Litoměřicka HSR Děčínska


Aktuality Představujeme se O nás Zakládací listina Stanovy Čestné členství Finanční řád Jednací řád Struktura Jak šel čas Sborník HSRM Komise Fondy Usnesení Prezentace Tiskové zprávy HSRM v médiích Globální plán revitalizace Statistické zprávy ÚP ČR Kontakty

Stanovy

Hospodářská a sociální rada Mostecka, zapsaný spolek

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Hospodářská a sociální rada Mostecka, zapsaný spolek (používaná zkratka – HSRM) se zřizuje jako:
 1. HSRM je právnickou osobou ve smyslu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 2. Název sdružení Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s.
 3. Sídlo sdružení 434 37 Most, Budovatelů 2532

Čl. II Programové cíle

 1. Cílem HSRM je vyvážený hospodářský, sociální a kulturní rozvoj okresu Most a Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.
 2. Na realizaci stanoveného cíle se bude HSRM podílet zejména

Jako prioritní řešení bude HSRM prosazovat a podporovat zejména:

Čl. III Členství v HSRM

 1. Členem HSRM mohou být občané, podnikající fyzické a právnické osoby a instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí zejména v okrese Most. Zvláštním druhem členství je institut „Externího partnera“ (dále jen členové).
 2. Externí partner HSRM (dále EP) je osobnost a instituce, které její vnitřní pravidla nebo Předsednictvem jiné uznané důvody neumožňují členství řádné a jejich plnohodnotná účast a činnost je v zájmu HSRM. EP má všechna práva a povinnosti jako řádný člen, ale nemůže být volen do orgánů HSRM. EP nemá stanovami danou povinnost platit členské příspěvky.
 3. Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem HSRM.
 4. Členství zaniká:
  • písemným oznámením o vystoupení člena , a to dnem doručení Předsednictvu HSRM
  • úmrtím člena či jeho zánikem
  • vyloučením člena pro neplacení členského příspěvku, ani po dodatečně dané lhůtě, pro zanedbání členských povinností, popř. pro porušení zásad a cílů HSRM

  O vyloučení rozhoduje Předsednictvo HSRM.

 5. Členství je dobrovolné.
 6. Udělení „Čestného členství“ Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s.

Čl. IV Orgány HSRM (dále jen orgány)

 1. Sněm
 2. Předsednictvo
 3. Výkonný výbor
 4. Finanční komise

Čl. V Zastoupení v orgánech

 1. Sněm
  Sněm se skládá:
 1. ze všech členů HSRM
 2. každý člen Sněmu má 1 hlas
 1. Předsednictvo
  Předsednictvo je třináctičlenné a skládá se:
 1. z 10 členů HSRM - zástupců samosprávy, zaměstnavatelů, odborů, vědeckovýzkumné sféry, hospodářské a agrární komory a veřejno-politického života
 2. z předsedy a 2 místopředsedů
 3. každý člen Předsednictva má 1 hlas
 1. Výkonný výbor Výkonný výbor tvoří 7 osob:
 1. Finanční komise
  Finanční komise je kontrolním orgánem a je složena z předsedy a dvou členů. Finanční komise:
 1. provádí zejména kontrolu hospodaření HSRM v souladu se schváleným rozpočtem HSRM
 2. provádí kontrolu věcné a legislativní správnosti vedení účetnictví, včetně povinností pro odvod daní a poplatků
 3. provádí kontrolu čerpání prostředků na podporu projektů
 4. je oprávněna nahlížet do všech dokladů HSRM
 5. o své činnosti podává zprávu Sněmu HSRM a Předsednictvu HSRM
 6. volí ze svého středu předsedu
 7. členství ve Finanční komisi je neslučitelné s členstvím v Předsednictvu nebo Výkonném výboru HSRM

Čl. VI Poradní orgány

O zřízení a složení poradních orgánů (odborné komise, pracovní skupiny, expertní týmy apod.) rozhoduje Předsednictvo HSRM.

Čl. VII Kompetence orgánů HSRM

 1. Sněm

Je nejvyšším orgánem HSRM, který:

 1. stanoví zásadní programové cíle HSRM
 2. volí a odvolává členy Předsednictva HSRM
 3. rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSRM s jiným subjektem
 4. projednává roční zprávu o hospodaření, schvaluje rozpočet a účetní závěrku HSRM
 5. rozhoduje o dalších náležitostech, které si usnesením do své kompetence vyhradí
 6. schvaluje na doporučení Předsednictva HSRM výši členského příspěvku a Finanční řád
 7. na návrh Předsednictva HSRM volí a odvolává členy Finanční komise
 8. schvaluje Stanovy HSRM a jejich změny, jednací řád a volební řád
 1. Předsednictvo
 1. zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSRM, podílí se na realizaci rozvojových a podpůrných programů regionu
 2. zastupuje HSRM při jednáních s vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje a jeho oblastí
 3. schvaluje pro rozhodnutí Sněmu HSRM návrh stanov, Finančního řádu a výši členských příspěvků, včetně jejich změn
 4. schvaluje členství v HSRM
 5. uzavírá obchodní smlouvy a smlouvy o spolupráci s jinými subjekty
 6. schvaluje případný Jednací řád Předsednictva HSRM a Podpisový řád HSRM
 7. zřizuje podle potřeby odborné komise
 8. rozhoduje o zřízení sekretariátu HSRM
 9. pozastavuje rozhodnutí předsedy HSRM (případně statutárního zástupce) a předkládá konečné rozhodnutí Sněmu HSRM
 10. jmenuje členy Výkonného výboru

Předsednictvo ze svého středu volí:

Předsednictvo jmenuje a odvolává:

 1. Výkonný výbor
 1. připravuje program jednání Předsednictva HSRM
 2. realizuje usnesení Předsednictva HSRM
 3. rozhoduje v běžných záležitostech, které nevyžadují souhlas Předsednictva HSRM
 1. Předseda HSRM
  Předseda zastupuje spolek navenek ve všech věcech samostatně a podepisuje veškeré dokumenty a doklady HSRM, uzavírá závazkové vztahy. V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje spolek ve všech věcech statutární zástupce předsedy.
 1. svolává a řídí jednání Předsednictva HSRM a Výkonného výboru HSRM
 2. koordinuje činnost místopředsedů
 3. řídí a kontroluje činnost tajemníka
 4. je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSRM
 5. schvaluje popis pracovní funkce tajemníka
 6. schvaluje organizační řád a ostatní normy sekretariátu vyplývající z obecně závazných předpisů pracovně právních vztahů
 1. Statutární zástupce předsedy HSRM
  V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu HSRM.
 1. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení orgánu jehož je členem. Funkce končí dnem, kdy tento orgán na nejbližším zasedání projednal odstoupení nebo ho mohl projednat. U předsedy HSRM a statutárního zástupce je vyvázání se ze závazku podmíněno schválením Předsednictva HSRM a na základě předložení řádného předávacího protokolu funkce.
 2. Tajemník
  Řídí a zodpovídá za hospodářskou a personální činnost sekretariátu HSRM.

Čl. VIII Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů
 1. Povinnosti členů

Čl. IX. Základní pravidla jednání

 1. Jednání orgánů probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho zástupce) v součinnosti s tajemníkem. Tajemník zajišťuje pozvání členů pozvánkou a písemné podklady, na základě kterých orgán jedná a rozhoduje. Na jednání orgánů mohou být přizváni hosté.
 2. Orgán jedná podle schváleného programu, který připravuje svolavatel. Každý člen orgánu má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání. Program se schvaluje hlasováním.
 3. Jednání řídí svolavatel, který je oprávněn jednání zahájit je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se předřazení technických poznámek.
 4. Z jednání orgánu se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající a další zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu.
 5. Orgány rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Orgán je schopen usnášení je-li osobně přítomna nadpoloviční většina členů nebo zplnomocněných zástupců. K platnému usnesení usnášeníschopného orgánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů není-li stanovami HSRM nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Člen orgánu má právo, aby jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.
 6. V odůvodněných případech může orgán, mimo Sněmu HSRM, rozhodnout hlasováním „per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům orgánu a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Výsledek hlasování musí být uveden v zápisu z následujícího jednání orgánu.
 7. Hlasování probíhá veřejně, každý člen orgánu má jeden hlas a musí hlasovat osobně.
 8. Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů HSRM, které nesmí být v rozporu se stanovami HSRM a jeho přílohami.

Čl. X Zásady hospodaření

 1. Finanční zdroje HSRM
 1. členské příspěvky
 2. příjmy z majetku
 3. příjmy z darů
 4. příjmy z podnikatelských aktivit a z případné účasti na podnikání právnických osob v souladu s právními předpisy a programovými cíli
 5. další příjmy (úroky, dotace, kapitálové výnosy, dividendy, prodej inventáře, apod.)
 1. Hospodaření
 1. hospodaření se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok
 2. návrh tvorby a průběžné čerpání rozpočtu schvaluje Předsednictvo HSRM
 3. postup zpracování, schvalování a nakládání s rozpočtem v průběhu rozpočtového období se řídí rozpočtovými pravidly, která jsou přílohou Finančního řádu

 

 1. Členské příspěvky
  Výše členských příspěvků, včetně postupu jejich odvodu je stanovena finančním řádem.
 2. Kontrola hospodaření
  Kontrolu dodržování rozpočtových pravidel, provádění finančních operací a nakládání s finančními prostředky provádí finanční komise, která o svých zjištěních průběžně informuje Předsednictvo HSRM a v dohodnutém režimu Sněm HSRM.

Čl. XI Zánik sdružení

O rozpuštění nebo sloučení HSRM s jiným subjektem rozhoduje Sněm HSRM. Sněm HSRM rovněž stanoví způsob likvidace.

Čl. XII Závěrečné ustanovení

Nedílnou součástí stanov HSRM je Jednací a Volební řád Sněmu HSRM. Tyto stanovy HSRM nabývají platnosti dnem schválení Sněmu HSRM a úplné znění bude zasláno k místně příslušnému rejstříkovému soudu.


Kontakty

Hospodářská a sociální rada Mostecka

Budovatelů 2532, 434 01 Most
telefon: 411 130 440

e-mail: sekretariat-hsrm@hsr-uk.cz
www.hsr-uk.cz/hsr-m


Zobrazit všechny kontakty...

copyright © 2010 Hospodářská a sociální rada Mostecka | webmaster © Mgr. Martin Kabrna | design © martindesign.cz